Varsel om oppstart av reguleringsplan Anders Baars veg, Porsgrunn

Innhold

Børve Borchsenius Arkitekter AS starter på vegne av Porsgrunn Utvikling AS privat arbeid med reguleringsplan for Anders Baars veg, PlanID 164.

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 17.06.2022.. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Med dette varsles også mulig inngåelse av utbyggingsavtale, jf. pbl. §17.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Varsellbrev

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging på gbnr. 123/14 og del av 200/3106, i form av konsentrert småhusbebyggelse. Avgrensing av planområdet vises på vedlagt kartutsnitt.

Oppstartmøte med kommunen om plansaken ble avholdt 29.04.2022. Den planlagte arealbruken er i samsvar med gjeldende kommuneplan, og vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning, jf. §§ 6 og 8 i gjeldende KU-forskrift. Følgende tema vurderes å være viktige å avklare/ivareta som ledd i det videre planarbeidet:

  • Trafikkløsning og trafikksikkerhet
  • Terreng-/områdestabilitet
  • Hensyn til trafikkstøy
  • Hensyn til naturmangfold
  • Bevaring av matjord

Porsgrunn Utvikling AS innkaller med dette til åpent møte torsdag 09.06. kl. 18.00 i Vestre Porsgrunn Menighetshus (Kirkegata 25), der planlagte tiltak vil bli presentert og drøftet.

Spørsmål

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til
Børve Borchsenius Arkitekter AS, v/ Torstein Synnes, tlf: 954 32 624 / epost: ts@borveborchsenius.no.
Merknader sendes til: post@borveborchsenius.no, eller til:
Børve Borchsenius Arkitekter AS, Storgata 171, 3519 Porsgrunn.

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen