Varsel om oppstart av planarbeid - Heistaddalen gbnr. 74/1

Innhold

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at Asplan Viak AS, på vegne av FIHA Holding AS, setter i gang arbeid med reguleringsplan for Heistaddalen, gbnr. 74/1. PlanID er 2012. 

Heistaddalen Gbnr. 74 1
Planavgrensning

Planområdet er på ca. 6 daa, og ligger på sørsiden av rv. 354 Heistaddalen.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av næringsvirksomhet i form av industri/lagervirksomhet. Planen vil erstatte deler av reguleringsplan med planID 729. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 15.06.2023 til: eli.eikeland@asplanviak.no eller til Asplan Viak AS, Pb. 393 Sentrum, 3701 Skien, med kopi til: postmottak@porsgrunn.kommune.no  eller til Porsgrunn kommune, Pb. 128, 3901 Porsgrunn.  

Med vennlig hilsen
Asplan Viak AS

Eli Eikeland, Arealplanlegger

Telefon: 90756337
E-post: eli.eikeland@asplanviak.no

Til toppen