Varsel om igangsetting av arbeidet med detaljregulering for Kirketjernet og Vestregate. Samtidig varsles det om forhandling om utbyggingsavtale

Innhold

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Feste Sør AS, på vegne av KUAS, VT-Eiendomsforvaltning as og Porsgrunn kommune, avd. kommunalteknikk, starter arbeid med detaljregulering for Kirketjernet og Vestregate.

Oversiktskart Detaljregulering For Kirketjernet Og Vestregate

Planen har fått PlanID: 162.

Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagt oversiktskart og varslingskart som angir henholdsvis planområdets beliggenhet og avgrensning. Planområdet er på ca. 43,9 daa.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for å kunne åpne nedre del av Klyvebekken. Denne ligger i dag i kulvert fra Vestsiden skole og ned til Porsgrunnselva. Det planlegges å tilrettelegge for et åpent og tilgjengelig parkdrag i forbindelse med åpning av bekken, med blant annet offentlige og tilrettelagte parker ved Kirketjernet og ved utløpet til Porsgrunnselva. Reguleringsplanen vil åpne for boligområder langs Gunder Solvesens veg på eiendom 200/4196 og 200/1825/0 og på deler av dagens parkeringsplass øst for PP-senteret, eiendom 200/3208, i tillegg til eiendom 200/130/0.

Området

Området som berøres er i kommuneplanens arealdel i hovedsak avsatt til sentrums- og boligformål, offentlig eller private tjenesteyting, friområde og bevaring kulturmiljø.

Planforslaget vil delvis erstatte gjeldene reguleringsplaner; Vestregata og Kirketjernet (PlanID: 139), Reguleringsplan for området mellom Moldhaugvegen (PlanID:120) og Omsorgssenter og servicesenter på Vestsiden (PlanID: 108). Planområdet kan bli redusert i løpet av planprosessen dersom det viser seg at det ikke er hensiktsmessig å regulere hele arealet.

Tiltaket er vurdert å ikke falle inn under virkeområde for forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854) og planforslaget utløser derfor ikke konsekvensutredning.

Spørsmål og synspunkter

Spørsmål eller synspunkt til planarbeidet kan sendes innen 23.05.2022 til:

Feste Sør AS v/ Therese Hagen, postboks 120, 3901 Porsgrunn, eller e-post: th@feste.no

Kopi sendes til Porsgrunn kommune på post@porsgrunn.kommune.no

Hvis du har mottatt denne varslingen ved brev, men ønsker at framtidig kommunikasjon skal skje via e-post ber vi om beskjed om dette til th@feste.no med kopi til post@porsgrunn.kommune.no

Med vennlig hilsen

Therese Hagen
FESTE LANDSKAP ARKITEKTUR

Varslingskart Detaljregulering For Kirketjernet Og Vestregate
Til toppen