Reguleringsplanendring for Aaltvet Bru, planID 254, er nå godkjent

Innhold

26.01.2021, i sak 4/21, vedtok Utvalg for miljø og byutvikling endring av reguleringsplan for Aaltvet Bru, planID 254.

Kartutsnitt med tilhørende plankart

Planen med vedlegg

  1. Vedtatt plankart
  2. Vedtatte planbestemmelser
  3. Geoteknisk notat
  4. Sol/skyggeforhold for ny lekeplass
  5. Stigningsforhold for sti til ny lekeplass
  6. Kotekart for foreslått nytt terreng
  7. Saksframlegg/vedtak i UMB-sak 4/21

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanendringen  nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag  for å søke om nye byggetiltak i området.

Hensikten med planendringen er å gi lekeplass f_BLK3 en mer sentral beliggenhet i planområdet, og å legge til rette for større fleksibilitet ved bygningsplassering og avkjørsler ved utbygging av boligarealene i sør langs Leirkup.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 19.03.2021.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne saksbehandler John Lium, john.lium@porsgrunn.kommune.no eller via tlf  35 54 70 00.

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen