Reguleringsplan for Nedre Frednes (planID 391) er nå vedtatt

Innhold

Den 16.06.2022 i sak 34/22 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Nedre Frednes (planID 391).

Nedre Frednes

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet omfatter Frednesøya, og ligger ut mot både elva og Sundjordkanalen.

Hensikten med det nye planforslaget er å legge til rette for videreutvikling av Nedre Frednes som et sentrumsnært område med boliger, kontor og service. Planen skal sikre en god bygningsstruktur i området, samt hovedveiforbindelsen fra sentrum til riksveien. Elvepromenaden skal videreføres og viktig grønnstrukturer styrkes.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901

Klagefrist 19.08.2022.

Saksdokumenter

 1. Protokoll og saksframlegg UMB, 14.06.2022 i sak 40/22
 2. Protokoll vedtak bystyret, 16.06.2022 i sak 34/22

Vedtatte dokumenter

 1. Plankart
 2. Bestemmelser
 3. ROS-analyse
 4. Planbeskrivelse

Dokumenter som fulgte som vedlegg i sluttbehandlingen

 1. Forslag til plankart, datert 20.5.2022
 2. Forslag til planbestemmelser (med endringer), datert 30.5.2022
 3. ROS-analyse, revidert etter offentlig ettersyn, datert 28.4.2022
 4. Mottatte merknader til offentlig ettersyn, samlet
 5. Oppsummering av merknader med rådmannens kommentar
 6. Mottatte merknader til begrenset høring, samlet
 7. Oppsummering av merknader (begrenset høring) med rådmannens kommentar
 8. Notat Nedre Frednes - farled, datert 27.1.2021
 9. Krigsetterlatenskaper – historisk rapport, Adede, datert 13.8.2021
 10. Krigsetterlatenskaper – risikovurdering, Adede, datert 30.11.2021
 11. Protokoll og saksframlegg 1.gangsbehandling, UMB den 12.5.2020, sak 27/20
 12. Forslag til plankart til 1.gangsbehandling, datert 31.3.2020
 13. Forslag til planbestemmelser til 1.gangsbehandling, datert 20.4.2020
 14. Forslag til planbeskrivelse til 1.gangsbehandling, datert 21.4.2020
 15. Solstudie, datert 21.4.2020
 16. Volumstudie, den 21.4.2020
 17. BioFokus Notat 2019-24, datert 19.7.2019
 18. Multiconsult 2008 Geoteknisk vurdering
 19. Trafikk og støyanalyse for Nedre Frednes, datert 13.5.2019
 20. Referat oppstartsmøte 4.2.2019
 21. Oversikt over forslag til endringer, revidert 24.5.2022

Har du spørsmål?

Kontakte gjerne Heidi M Østby på heidi.ostby@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen