Reguleringsplan for Kjennskogen Råstoffutvinning er nå godkjent

Innhold

Den 20.10.2022, i sak 57/22 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Kjennskogen Råstoffutvinning.

Du finner planen med vedlegg på Servicesenteret på Storgata 153.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Hensikten med planen er å legge til rette for et råstoffutvinningsanlegg (larvikittbrudd) på eiendom gbnr. 25/17 Kjerneskogen (Kjennskogen). Planområdet er ca. 164 dekar og ligger vest for Fv2980 Mørjevegen og ca. 2,3 km sør for E18, med adkomst fra Fv2980.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 02.12.2022.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Ivar Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Med hilsen

Fridrik Ivar Bergsteinsson, Arealplanlegger

Vedlegg

Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse

Til toppen