Reguleringsplan for FV356 Raschebakken ved Skippergata planid 390 er nå godkjent

Innhold

12.12.2019, i sak 90/19, vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for FV356 Raschebakken ved Skippergata planid 390 er nå godkjent.

Planen med vedlegg

  1. Plankart
  2. Planbestemmelser
  3. Planbeskrivelse
  4. Innspill offentlig ettersyn
  5. Protokoll og saksframstilling sluttbehandling

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området. Planområdet ligger Planområdet ligger i Porsgrunn sentrum og omfatter krysset Raschebakken ved Skippergata

Hensikten med planen er å legge til rette for å bygge om krysset slik at trafikken ledes utenom sentrum. Det legges også til rette for bygging av kollektivfelt, fortau og gang- sykkelveger.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 24.01.2019 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Simen Storøy e-post simen.storoy@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen