Reguleringsplan for Elverhøy, planID 259, er nå godkjent

Innhold

Den 11.02.2021, i sak 1/21, vedtok Bystyret reguleringsplan for Elverhøy, planID 259.

Planen med vedlegg

 1. Godkjent reguleringsplan, plankart
 2. Godkjent reguleringsplan, planbestemmelser
 3. Planforslagsstillers opprinnelige planbeskrivelse
 4. Illustrasjonsplan
 5. 3D-illustrasjon
 6. Revidert ROS-analyse
 7. Elverhøy Park,(foreløpige) fasader nord og vest
 8. Terrengsnitt
 9. Sol-studier
 10. Illustrasjon av kvalitet for uterom
 11. UMBs saksbehandling og innstilling i sak 55/20
 12. Oppfølging av UMBs vedtak i sak 55/20
 13. Prosess fra UMB-sak 55/20 til bystyresak 1/21
 14. Sluttbehandling i UMB og i Bystyret

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Planområdet ligger på nordøstsida av Lilleelva/Leirkup vel 300 m øst for Porsgrunn sentrum.

Hensikten med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse i form av to treetasjes leilighetsbygg og en tomannsbolig på gbnr 200/4134 og gbnr 200/764. I tillegg legges til rette for mulig framtidig boligbebyggelse på det tilgrensende barnehageområdet.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 09.04.2021.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne John Lium, john.lium@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Byutvikling

Til toppen