Reguleringsplan for del av Osebakken, området Gamle Teknikeren – Linnajordet er vedtatt endret etter enklere prosess

Innhold

Reguleringsendring etter enklere prosess for «Reguleringsplan for del av Osebakken, området Gamle Teknikeren – Linnajordet» planID 252, er godkjent i Utvalg for miljø og byutvikling 25.01.2022.

Om endringen

Hensikten med planendringen er å legge til rette for parkeringsarealer (overflateparkering) på deler av regulert byggeområde for boliger BKS2, i påvente av senere utbygging av parkeringskjeller og nye boliger på området.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på e-post til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 08.03.2022.

Har du spørsmål?

Kontakt Hans Magnus K. Kristensen på e-post hans.magnus.kasi.kristensen@porsgrunn.kommune.no

Vedlegg

  1. Saksfremlegg og vedtak fra behandling i UMB, 25.01.2022
  2. Endret plankart, datert 25.01.2022
  3. Endrede bestemmelser, datert 20.09.2021
  4. Opprinnelig plankart, vedtatt 20.08.2019
  5. Opprinnelige bestemmelser, vedtatt 20.08.2019
  6. Varseldokumenter, inkl. forslagsstillers planbeskrivelse, datert 25.10.2021
  7. Innkomne merknader
  8. Forslagsstillers ønske om mindre endring av eget endringsforslag
Til toppen