Reguleringsplan for Dalen Næringsområde med karbonfangstanlegg er nå godkjent

Innhold

Skjermbilde

10.06.2021, i sak 34/21,vedtok Bystyret «Reguleringsplan for Dalen Næringsområde med karbonfangstanlegg, planID 840».

Planen med vedlegg

 1. Godkjent reguleringsplankart
 2. Godkjente reguleringsbestemmelser
 3. Reguleringsplanens planbeskrivelse
 4. ROS-analyse
 5. Oversiktskart
 6. Sammendrag av ROS
 7. Høringsuttalelser
 8. Referat fra regionalt planforum
 9. Støynotat
 10. Flomvurdering
 11. Områdets stabilitetsvurdering
 12. Oppstartsmøtereferat
 13. Reguleringsplan for Dalen Næringsområde, planID 832, plankart
 14. Reguleringsplan for Dalen Næringsområde, planID 832, planbestemmelser
 15. Reguleringsplan for Breviksterminalen m.m., planID 811, plankart
 16. Reguleringsplan for Breviksterminalen m.m., planID 811, planbestemmelser
 17. Reguleringsplan for NOAH, planID 819, plankart
 18. Reguleringsplan for NOAH, planID 819, planbestemmelser
 19. Konsekvensutredning for karbonfangstanlegget
 20. Saksframlegg og vedtak (protokoll) ved sluttbehandlingen

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Planområdet ligger ca. 1 km nord for Brevik sentrum og er ca. 794 daa (hvorav ca. 276 daa er landareal). Planområdet strekker seg langs Eidangerfjorden fra og med Dalen Næringsområde innerst i Dalsbukta i sør, via RENORs industriområder og Breviksterminalens havneområder nordover mot Hellås.

Hensikten med planen er å legge til rette for opparbeidelse av karbonfangstanlegg i Norcem sitt næringsområde i Dalen.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 16.07.2021. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne saksbehandler John Lium, john.lium@porsgrunn.kommune.no.

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Byutvikling

Til toppen