Reguleringsplan for Bjørndalen Industrifelt, PlanID 107 er vedtatt endret etter enklere prosess

Innhold

Reguleringsendring etter enklere prosess for «Reguleringsplan for Bjørndalen Industrifelt, PlanID 107, er godkjent i Utvalg for miljø og byutvikling 28.09.2021

Melkeveien 11

Om endringen

Planområdet ligger rett øst for Bergsbygdavegen FV3264, sør for Lillegården, og ca. 5 km fra Planområdet ligger i bybeltet i grensen mellom Skien og Porsgrunn, i Bjørnstad industrifelt.

Vedtaket innebærer i hovedsak endring fra «nåværende næringsbebyggelse/forretninger» til «næring og tjenesteyting» på Melkevegen 11.

Planforslaget retter også opp noen mindre unøyaktigheter i gjeldende plan, og vil med foreslåtte endringer sikre samsvar med plankart og bestemmelsene.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 12.11.2021

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Heidi M. Østby på epost heidi.ostby@porsgrunn.kommune.no.

Vedlegg

 1. Plankart, datert 25.05.21
 2. Bestemmelser, datert 01.09.21
 3. Planbeskrivelse for endring etter enklere prosess, datert 28.5.2021
 4. Planbeskrivelse Melkevegen 11, 1.9.2021
 5. Illustrasjonsplan og fasadeendringer, datert 12.4.2021 og 12.5.2021
 6. Brev om endring etter enklere prosess, datert 28.5.2021
 7. Oversiktskart, datert 8.9.2020
 8. Innkomne merknader
 9. Gjeldende plankart, planID 107, vedtatt 3.3.1975
 10. Saksframlegg og protokoll prinsippavklaring, 26.8.2021.
 11. Saksframlegg og protokoll UMB, 28.09.2021
Til toppen