Reguleringsplan for Bjørkøya er vedtatt endret etter enklere prosess

Innhold

Reguleringsendring etter enklere prosess for «Reguleringsplan for Bjørkøya» planID 909, er godkjent i Utvalg for miljø og byutvikling 02.03.2021.

Om endringen

Planområdet ligger på Bjørkøya, og reguleringsplanen foreslås endret på tre punkter:

- Maksimal arealutnyttelse foreslås endret fra 100m2 BYA til 130m2 BYA for alle fritidsboliger som ligger utenfor 100m-beltet (strandsonen).

- Utleiehytter/fritids- og turistformål foreslås omgjort til fritidsboliger for følgende områder: UH12, UH13, UH14, FT5 og KF2.

- Tillatelse til etablering av ladepunkter for EL-biler på regulerte parkeringsplasser utenfor 100-metesbelte (strandsonen).

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 23.04.2021.

Har du spørsmål?

Kontakt Marte Lifjeld på e-post marte.lifjeld@porsgrunn.kommune.no

Vedlegg

  1. Saksprotokoll og vedtak fra behandling i UMB, 03.02.2021
  2. Saksframlegg fra behandling i UMB, 03.02.2021
  3. Endret plankart, datert 03.02.2021
  4. Endrede bestemmelser, datert 03.02.2021
  5. Forenklet planbeskrivelse av endringen, datert 03.02.2021
  6. Innkomne merknader fra høringsperioden
Til toppen