Reguleringsendring etter enklere prosess for «Reguleringsplan for Løvsjøtoppen» planID 774, er godkjent i Utvalg for miljø og byutvikling 19.6.2023.

Innhold

Lovsjo

Om endringen

I gjeldende reguleringsplan Del av Løvsjøtoppen, planID 774, sist endret 18.10.2016, er eiendom 60/23 regulert til eksisterende boligbebyggelse (B1), samt naturområde (NA1). Gjeldende bestemmelser åpner kun for at bebyggelse på B1 kan gjenoppbygges ved brann.

Forslagsstiller ønsker å utvikle denne eiendommen, og vil gjennomføre en reguleringsendring som legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus med tilhørende bestemmelser.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Klagefrist 25.08.2023

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Heidi M. Østby på epost
heidi.ostby@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen