Planendring etter enklere prosess i området ved Winthersgate 8 er vedtatt

Innhold

Reguleringsendring etter enklere prosess for «Reguleringsplan for Gamle brannstasjon gnr 200/bnr 1283 og Keims gård gnr 200/bnr 3000 med omkringliggende områder» planID 348, er godkjent i administrativt vedtak etter delegert myndighet den 24.10.2022 i sak 1087/22.

Om endringen

Endringen omfatter Winthersgate 8 (tidligere bolig for sognepresten og kontorer for Porsgrunn menighet) og den kommunale, ubebygde naboeiendommen i bakkant. Hensikten med endringen er å endre arealbruken i Winthersgate 8 fra offentlige formål til kombinerte formål (bolig/kontor). I tillegg er det gjort endringer som sikrer at friområdet (lekeplass) får tilkomst fra bl.a. offentlig vei.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen.

Klagen sendes helst på epost til: postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 28.11.2022.

Har du spørsmål?

Kontakt Heidi Lange på epost heidi.lange@porsgrunn.kommune.no

Vedlegg

Vedtak av planendring DS 1087/22

  1. Nytt plankart som viser endringen, datert 07.07.2022
  2. Nye endrede bestemmelser, datert 30.09.2022
  3. Ny forenklet planbeskrivelse av endringen, sist datert 30.09.2022
  4. Kart som viser endringene i rødt, datert 07.07.2022
  5. Brev til uttalelse om endring etter enklere prosess, datert 17.08.2022
  6. Innkomne merknader samlet
  7. Opprinnelig plankart, planID 348, vedtatt 27.02.2003
  8. Oversiktskart 17.08.2022
Til toppen