Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Stasjonsvegen, planID 2005

Innhold

Asplan Viak AS starter på vegne av Porsgrunn Utvikling AS opp privat arbeid med detaljreguleringsplan for Stasjonsvegen, gbnr. 601/9 m.fl. ved Eidanger stasjon.

Stasjonsvegen
Kartutsnitt med forslag til planavgrensning.

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 8. juni 2023. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte 2022-12-14
  2. Varslingsgrense
  3. Prinsippavklaring Formannskapet 2023-04-20
  4. Støyrapport, datert 2023-01-17 versjon 01

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet er på ca. 6 daa, og ligger mellom fv. 32 Eidangerbakken og Stasjonsvegen.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boliger på eiendommen, i form av konsentrert småhusbebyggelse i 2 etasjer. Planen vil erstatte deler av reguleringsplan med planID 621.Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning. Deler av planområdet ligger innenfor rød støysone. Det vil gjennom planprosessen jobbes med å sikre gode bokvaliteter, i tråd med vedtak i Formannskapet 20.04.2023, sak nr. 25/23.

Har du kommenter?

Disse sendes til: eli.eikeland@asplanviak.no eller til Asplan Viak AS, Pb. 393 Sentrum, 3701 Skien 

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen