Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Sommerro ved Seivall

Innhold

Sweco Norge AS starter på vegne av Adurna AS opp privat arbeid med reguleringsplan for Sommerro ved Seivall.

Sommerro Kart

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 29.10.2019 Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Lokaliseringskart
  3. Plankart

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet tar for seg eiendommen gnr./bnr. 35/50, og utgjør ca. 11 daa. 

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for fritidsbebyggelse med høy standard. Det planlegges lagt til rette for 4-5 hyttetomter med tilhørende fellesområder. Det er ikke planlagt å regulere inn tiltak i sjø. Planen har fått planID 1019.

Det er vurdert at planen utløser krav om konsekvensutredning med tema utbygging i strandsone, jr. Forskrift om konsekvensutredning §§ 6 og 8.

Har du kommenter?

Disse sendes til:

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes fortrinnsvis på mail til siv.wiersdalen@sweco.no eller pr. brev.

Postadresse: Sweco Norge AS v/ Siv Wiersdalen, Storgaten 136, 3901 Porsgrunn

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen