Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Smedgata 33, planID 161, i Porsgrunn.

Innhold

Feste Sør AS starter, på vegne av Smedgata 33 AS, opp arbeid med reguleringsplan for Smedgata 33 på Vestsiden i Porsrgrunn.

Smedgata 33

Detaljreguleringen omfatter eiendommen g/bnr. 123/189 samt deler av eiendommene 123/217, 123/701 og 123/556.  Planoppstartsvarslingen innebærer at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 15.01.2022.  Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å utvikle eiendommen i Smedgata 33 gjennom å skille ut dagens enebolig og bygge tre boenheter på resterende tomt. Eiendommen g/br. 123/217 i sør blir kun berørt med frisiktsone for eksisterende avkjørsel. Eiendommene g/bnr. 123/701 og 123/556 planlegges videreført som vegformål.

Planområdet er regulert til boligformål i dag, men det ønskes en noe høyere utnyttelse av tomten enn det som ligger inne i eksisterende reguleringsplan PlanID 102- Del av Bjørndalen mm. Samtidig skal planarbeidet legge til rette for gode rammer for prosjektet slik at det blir et  positivt tilskudd i nærmiljøet. Tiltaket er i tråd med overordnet plan. Planområdets lokalisering og avgrensning , og beliggenheten på Vestsiden, er nærmere vist på kartvedlegg.

Planområdet er på ca. 2,7 daa og er i kommuneplanens arealdel satt av til boligformål. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan.

Øvrige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Kart som viser planområdets avgrensning
  3. Kart som viser planområdets beliggenhet på Vestsiden

Kommentar eller spørsmål?

Har du kommentarer eller spørsmål til planarbeidet? Disse sendes innen 15.01.2022 til:

Feste Sør AS, v/s Aslaug Norendal, postboks 120, 3901 Porsgrunn, eller som e-post: an@feste.no.

Kopi av uttalelse til kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller som brev til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Byutvikling

Til toppen