Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Øst for Skippergata 4 (planID 2014)

Innhold

Med hjemmel i plan og bygningslovens §12-8 varsles det at Prosjektil Sør AS på vegne av FIHA Holding AS starter opp arbeidene med detaljregulering av Øst for Skippergata 4, PlanID 2014.

Øst For Skippergata 4
Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagt kartutsnitt.

Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, i samsvar med PBL § 17.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kombinert formål med bolig og næring, samt friområde. Planområdet er på ca. 4,4 daa og omfatter i hovedsak deler av eiendommen gnr./bnr. 200/2174 og deler av eiendommen 200/3978. Den aktuelle delen av eiendommen er i dag lagerbygg med parkering.

Området er uregulert og er i kommuneplanens areldel avsatt til sentrumsformål og friområde. Planarbeidet vurderes ikke å utløse krav til konsekvensutredning.

Merknader til planarbeidet sendes til Prosjektil Sør AS, Rødmyrjordet 31 3735 Skien. simen.ervik@prosjektil.no 

med kopi til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn/ postmottak@porsgrunn.kommune.no 

Frist for uttalelser er 27.10.23

Vedlegg

Med vennlig hilsen

PROSJEKTIL SØR AS

Simen Ervik

Til toppen