Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Elvetunet, planID 152

Innhold

Spir arkitekter AS starter på vegne av Elvegata AS opp privat arbeid med reguleringsplan for Elvetunet.

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 10. juli 2020. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

  1. Varselbrev
  2. Referat fra oppstartsmøte

Beskrivelse av planarbeidet

Reguleringsplan for Elvetunet (planID152) omfatter Elvegata 15 og 17 (gbnr. 121/1827 og 1761). I tillegg inngår tilgrensende boligområde i sør i planområdet.

Planområdet er på ca. 16 daa. og ligger mellom Vestheimvegen og Elvegata rett nord for Lahelle. I tillegg inngår del av tilgrensende veiareal/annen veigrunn.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse/lavblokker med tilhørende uteareal og parkering. Elvegata 15 og 17 er på kommuneplanens arealdel (2018 – 2030) avsatt til fremtidig boligbebyggelse. De tilgrensende boligene i sør inngår i planområdet (Elvegata 23, 25, 27, 31 og 33). Disse vil bli forslått regulert til frittliggende småhusbebyggelse i tråd med dagens arealbruk.

Har du kommenter?

Disse sendes til: Spir arkitekter AS, Pb. 18, 3119 Tønsberg eller post@spir.no

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen