Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Blåbæråsen hytteområde, Porsgrunn kommune

Innhold

På vegne av grunneier Ole Christian Solli varsler Børve Borchsenius Arkitekter AS oppstart av detaljregulering for Blåbæråsen hytteområde i Bergsbygda. Varsel om oppstart av planarbeid betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 26.02.21. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Blåbæråsen Hytteområde (1)

Samtidig med varsel om planoppstart varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtaler, i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Plankart

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet tar for seg eiendommen gnr./bnr. 35/1, og utgjør ca. 80 daa. 

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg ved Blåbæråsen. Planen har fått planID 1020.

Området er avsatt til framtidig område for fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan. Området er uregulert.

I planarbeidet skal det redegjøres for hensyn til naturtyper, kulturminner, landskap og friluftsliv. Ny bebyggelse er planlagt utenfor strandsone mot sjø. Kyststi gjennom planområdet skal ivaretas i planforslaget.

Planforslaget vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Har du kommentarer?

Disse sendes til:

post@borveborchsenius.no eller pr. brev.

Børve Borchsenius Arkitekter AS, Storgata 171, 3915 Porsgrunn innen 26.02.21.

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen