Nå settes det i gang privat planarbeid for detaljregulering for Porsgrunn videregående skole, lokalisering sør

Innhold

Norconsult starter på vegne av Telemark fylkeskommune opp privat arbeid med detaljregulerings for Porsgrunn videregående skole, samlokalisering sør, med plan ID:392.

Porsgrunn Videregående Sør

Det varsles mulighet for inngåelse av utbyggingsavtaler. Alle kan sende inn uttalelse om det kommende planarbeidet fram til fristen den 13.12.2019. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Varslingsbrev

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for samlokalisering av Porsgrunn videregående skole ved avdeling sør. Porsgrunn videregående skole og Fagskolen bygges om med tilbygg, for å samle Porsgrunn videre på ett sted.

For å realisere dette må formål i gjeldende reguleringsplan endres for å passe med planlagt tilbygg. Deler av formålene offentlig skole (O2), kontor/offentlig, (B3), gang- og sykkelveg samt park (F1) må reguleres for å realisere samlokalisering ved avdeling sør. Planområdet har et areal på ca. 150 daa.

Følgende reguleringsplaner vil helt eller delvis bli erstattet: Kjølnes syd med Plan ID: 353. Varslet planområde omfatter delvis ytterligere reguleringsplaner: Myrene næringsområde Plan ID: 350, Langmyrvegen 24 plan ID: 379, Nord for Myrene skole plan ID: 381, Kjølnesområdet, skole og idrettssenter for Porsgrunn plan ID: 201. Fv. 32 omfattes av plangrensen for å kunne inkludere eventuelle avbøtende tiltak i forhold til trafikksikkerhet knyttet til kryssing av Fv. 32.

Planarbeidet er vurdert etter Forskrift om konsekvensutredning §§ 6-8 og utløser ikke krav om konsekvensutredning eller planprogram.

Det avholdes informasjonsmøte åpent for naboer den 02.12.2019 kl. 1800 i auditoriet ved Porsgrunn videregående skole avdeling sør hvor prosjektet blir presentert. Adressen er Kjølnes Ring 20, 3918 Porsgrunn. Det skal også avholdes eget møte med skolene og barnehagen, de det gjelder får innkallelse.

Har du kommenter?

Disse sendes til:
aida.selimotic@norconsult.com
eller til Norconsult Larvik v/ Aida Selimotic, Postboks 35 Fritzøe Brygge, 3285 Larvik

Kopi av uttalelse kan sendes til:
postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

           

Til toppen