Nå settes det i gang planarbeid for detaljreguleringsplan for rundkjøring på fylkesveg 32 ved Moheim

Innhold

Moheim

Vestfold og Telemark fylkeskommune starter opp arbeid med detaljreguleringsplan for rundkjøring på Moheim, planID er 655. Det betyr at alle har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet frem til fristen den 20. april. Mer om varsel om oppstart finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktig dokument

Referat fra oppstartsmøte 4. mars 2021

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen på Moheim, i kryssområdene på fylkesveg 32 ved Bjørkedalvegen og Prestemoen. Det skal legges til rette for en rundkjøring med tilhørende vegarmer og gangvegsystem.

I forbindelse med planarbeidet kan det bli utført oppmålingsarbeider. Oppmålingsarbeider har hjemmel i Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 41. Det blir også utført grunnundersøkelser, og dette har hjemmel i Oreigningslova § 4.Planområdet har et areal på cirka 98,4 dekar, og ligger i sin helhet innenfor planområdet for gjeldende reguleringsplan «Moheim industri- og forretningsområde» med plan ID 639, vedtatt 12. mars 2009. Planområdet berører i hovedsak formål veg og forretning/kontor/industri i den gjeldende reguleringsplanen. Reguleringsplanen for Moheim med plan ID 639 vil delvis bli erstattet av dette planforslaget.

Har du innspill?

Disse sendes til Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien, eller på e-post til: post@vtfk.no. Kopi av innspill kan sendes til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn, eller på epost postmottak@porsgrunn.kommune.no.

Har du spørsmål?

Kontakt Tommy Paulsen i Vestfold og Telemark fylkeskommune på e-post tommy.paulsen@vtfk.no eller på telefon 951 92 692.

Til toppen