Nå er det igangsatt arbeid med privat reguleringsplan for Kjennskogen råstoffutvinning, planID 1120, inkl. planprogram og konsekvensutredning

Innhold

Feste Grenland AS, på vegne av Kjennskogen drift AS har igangsatt arbeid med detaljregulering for deler av eiendommen gbnr 25/17, 23/1 og 23/2 ved Langangen.

Kjennskogen

Det varsles samtidig at planprogrammet for konsekvensutredningen for reguleringsplanen er lagt ut på høring/offentlig ettersyn. Dette betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet og forslaget til planprogram. Høringsfristen/uttalelsesfristen er satt til 16.07.2020.

Mer om reguleringsplanoppstartsvarsling og planprogram for konsekvensutredning finner du i plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Planprogram for konsekvensutredning

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet og beliggenhet er vist på viste oversiktskart og varslingskart som angir henholdsvis planområdets beliggenhet og avgrensning.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et område for masseforvaltning med uttak av Larvikitt.  Forslagsstiller ønsker at planen samtidig skal tilrettelegge for et anlegg som kan gjenvinne asfalt og betong, samt mellomlagre og behandle overskuddsmasse og tilby ferdig godkjente materialer til bygg og anleggsmarkedet på returtransport.

Planområdet er på ca. 150 daa og er i gjeldende kommuneplans arealdel avsatt til råstoffutvinning og til LNF- område. Reguleringsplanforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel..

Konsekvensutredning

Det vil antagelig tas ut masser i størrelsesorden 3,5 – 4 mill. m3. Det vil være behov for konsekvensutredning og planprogram i henhold til forskrift om konsekvensutredning,  vedlegg 1.

«Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m³ masse, eller uttak av torv på et område større enn 200 dekar. Mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 2a. Planmyndigheten. Plan- og bygningsloven. Direktoratet for mineralforvaltning er ansvarlig myndighet for større uttak av mineraler.» 

I de planene som krever konsekvensutredning skal det lages planprogram jf. pbl § 4-1. Utarbeidelse og behandling av planprogrammet følger Plan- og bygningsloven § 12-9. Planprogrammet er vist som vedlagt dokument 2.

Spørsmål eller synspunkt/kommentarer  til planarbeidet og planprogrammet kan sendes innen 16.07.20 til:

an@feste.no

eller til Feste Sør AS, v/Aslaug Norendal

Postboks 120, 3901 Porsgrunn

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Byutvikling

Kjennskogen 2
Til toppen