Kommuneplanens arealdel 2018-2030 – Endringer i bestemmelser og retningslinjer som følge av Bystyrets vedtak 13.06.2019 – Høring og offentlig ettersyn

Innhold

Porsgrunn Bystyre vedtok i møte 13.06.2019, sak 39/19, kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Porsgrunn kommune.

I vedtaket ble det gjort endringer i «Bestemmelser og retningslinjer» som tidligere ikke har vært sendt ut til offentlig ettersyn. Porsgrunn kommune sender derfor med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14 endringene ut på høring og offentlig ettersyn.

Endringer som sendes på høring gjelder bestemmelsene:

Kap. 1.4.4 Avstand til dyrka mark
Kap, 2.1.2.7 Tiltak mellom byggegrense mot sjø og 100-metersgrense i Boligbebyggelse
Kap. 2.1.3.3 Tiltak mellom byggegrense mot sjø og 100-metersgrensen i Fritidsbebyggelse

Les mer om endringene og begrunnelsen for dette i høringsbrevet med vedlegg.

Merknad kan sendes til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn. Merk henvendelser med «Merknad Kommuneplanens arealdel 2018 – 2030». Frist for å sende merknad er 08.11.2019.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Kristin B. Vindvad på e-post Kristin.Vindvad@porsgrunn.kommune.no .

Vedlegg

  1. Høringsbrev – Endring i bestemmelser og retningslinjer, datert 27.09.2019
  2. Vedtak i Bystyret 13.06.2019, sak 39/19
  3. Kommuneplanens arealdel 2018-2030 – Bestemmelser og retningslinjer – Oppdatert 18.09.2019
Til toppen