Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan på Nyhusåsen?

Innhold

Den 28.02.2023, i sak 8/23 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Nyhusåsen, planid 651, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Nyhusåsen 2

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 21.04.2023. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Utvalg for miljø og byutvikling vedtok å sende på planforslaget på høring og offentlig ettersyn med følgende tillegg:

 • Det kan anlegges solenergi på takene. Arealet på solfanger skal ikke være større 20 m2 per bolig.
 • I bestemmelsenes kapittel om grønne tak, endres ordet "skal" til "bør".

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger på Tveten og omfatter eiendommen gbnr. 50/219 ved Nyhusåsen og Tveten skole. Planområdet er på ca. 19 dekar. Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur, leke- og uteoppholdsareal. Planforslaget åpner for 15 boenheter i form av småhusbebyggelse. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Saksdokumenter

Protokoll UMB, sak 8/23
Saksframlegg UMB sak 8/23
Forslag til planbestemmelser, rettet ihht. UMB vedtak 8/23

Dokumenter som fulgte som vedlegg i saken

 1. Forslag til plankart, datert 26.12.2022
 2. Forslag til planbestemmelser, datert 26.12.2022
 3. Forslag til planbeskrivelse, datert 26.12.2022
 4. Illustrasjonsplan, datert 21.11.2022
 5. Foto 3D-modell
 6. Lengdesnitt, datert 05.10.2022
 7. Sol og skygge bilder
 8. Sol og skygge lekeplass bilder
 9. Kartlegging av natur, øvre del, datert 15.06.2016
 10. Kartlegging av natur, nedre del, datert 24.08.2017
 11. ROS-analyse
 12. Arkeologiske registreringer, nedre område, datert 29.10.2019
 13. Arkeologiske registreringer, øvre område, datert 04.08.2016
 14. Automatisk fredete kulturminner, datert 29.10.2019
 15. Geoteknisk vurdering, nedre del, 26.10.2021
 16. Geoteknisk vurdering, øvre del, datert 12.09.2016
 17. Støyutredning, datert 10.05.2022
 18. Vurdering av flomvei, datert 13.09.2021
 19. Innkomne innspill i varslingsperioden
 20. Avtale med idrettslaget
 21. Uttalelse fra RIG, datert 20.03.2019
 22. Oppstartsmøtereferat, datert 25.10.2019

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Marte Lifjeld på epost: marte.lifjeld@porsgrunn.kommune.no

Til toppen