Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for Porstomta?

Innhold

Den 04.05.21, i sak 30/21 vedtok Utvalg for miljø og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Porstomta, planid 159, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Porstomta

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 22. oktober 2021. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for en utvikling av arealene mellom Pors Stadion og Porsgrunnsvegen til boliger, forretning og idrettsstadion.

Du kan også se planforslaget i sin helhet på Servicesenteret i Storgata 153.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no.
Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Vedlegg

01 Forslag til Plankart
02 Forslag til reguleringsbestemmelser
03 Forslag til Planbeskrivelse
04 ROS analyse
05 Illustrasjonsplan_Alternativ 1
06 Illustrasjonsplan_Alternativ 2
07 Solskygge diagram
08 Handelsanalyse
09 Stabilitetsvurdering
10 Støyrapport
11 Støyvurdering
12 Trafikkvurdering
13 Ref oppstartsmøte
14 Varslingsbrev
15 Merknader

Med vennlig hilsen
Fridrik Bergsteinsson
Arealplanlegger
fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Til toppen