Hva mener du om forslaget til ny reguleringsplan for Drangedalsvegen 13?

Innhold

Den 31.05.2022 i sak 32/22 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Drangedalsvegen 13, planid 160, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Drangedalsvegen

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 12. august 2022. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Viktige dokumenter

 1. Forslag til plankart, datert 29.04.22
 2. Forslag til planbestemmelser, datert 04.05.22
 3. Forslag til planbeskrivelse, datert 17.03.22
 4. Forslag til illustrasjonsplan, datert 22.11.21
 5. Rådmannens vurdering av kulturmiljø
 6. Snitt spire helsepark datert 22.12.21
 7. ROS- analyse
 8. Naturmangfold notat datert 19.11.21
 9. Trafikkanalyse datert 11.03.22
 10. Geoteknisk rapport datert 17.12.21
 11. Grunnforurensning temarapport datert 22.11.21
 12. Områdestabilitet notat datert 21.12.21
 13. Konsekvensutredning for virkning for sentrum datert 22.12.21
 14. Rapport VA rammeplan 21.10.21
 15. Sol- og skyggediagram 22.12.21
 16. Referat fra oppstartsmøte
 17. Prinsippavklaring saksframlegg og vedtak av 28.01.21
 18. Kopi av varsling
 19. Mottatte innkomne merknader i varslingsperioden
 20. Saksframlegg og vedtak 1.gangsbehandling UMB

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger i Drangedalsvegen, nord for Porsgrunns Porselensfabrikk og omfatter den aktuelle eiendommen samt noen tilgrensende bolig- og næringseiendommer. Planområdet er på ca. 20 daa.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av Spire Helsepark på eiendommen gbnr. 200/144, Drangedalsvegen 13. Helseparken er ment å omfatte et bredt spekter av helserelaterte virksomheter og tjenestetilbud. Øvrige eiendommer i planområdet er tatt med for å kunne vurdere trafikkløsninger i omkringliggende vegnett, samt oppdatere planstatus og legge til rette for utvikling av naboeiendommene.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Ulrikke Ryen på e-post: ulrikke.ryen@porsgrunn.kommune.no

 

Til toppen