Hva mener du om forslaget til detaljreguleringsplan for Sandøya fergekai?

Innhold

Den 24. november 2020 i sak 71/20 vedtok Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til detaljreguleringsplan for Sandøya fergekai, planID 913, skal legges ut på høring og til offentlig ettersyn.

Sandøya

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 1. februar 2021. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet på cirka 10 dekar ligger ved moloen på Sandøya. Hensikten med planen er å legge til rette for ny fergekai for ny og større elektrisk drevet ferge, samt oppstillingsområde for ventende biler.

Porsgrunn kommune vurderte det slik at planforslaget kunne få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og planforslaget er derfor konsekvensutredet. Porsgrunn kommunes begrunnelse kan leses i dokumentet «Porsgrunn kommunes beslutning konsekvensutredning 23.01.2020», som er tilgjengelig lenger ned på denne siden. Her finner du også selve konsekvensutredningen, forslag til plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, og alle de andre dokumentene som hører til planforslaget.

Dokumenter

Saksfremlegg og protokoll

Saksfremlegg og protokoll UMB 24.11.2020

Planforslaget

Forslag til plankart 04.11.2020

Forslag til bestemmelser 04.11.2020

Forslag til planbeskrivelse 04.11.2020

Illustrasjonsplan 20.08.2020

Illustrasjon fra fjorden og fra fugleperspektiv 04.11.2020

Konsekvensutredning

Konsekvensutredning 04.11.2020

Landskapskarakter tillegg til konsekvensutredning 04.11.2020

Porsgrunn kommunes beslutning konsekvensutredning 23.01.2020

Forslagsstillers vurdering konsekvensutredning 17.01.2020

Analyser og vurderinger

ROS-analyse 04.11.2020

Veg- og trafikkvurdering Vianova 20.08.2020

Vurdering marint naturmangfold WKN 29.07.2020

Tilbakemelding Norsk Maritimt Museum 19.05.2020

Støymåling Sandøya Brekke Strand 30.10.2020

Støymåling el-ferge Bergen Brekke Strand 02.11.2020

Miljøtekniske sedimentundersøkelser Rambøll 17.02.2020

Oppstart av planarbeidet

Varslingsbrev, annonse, innspill, svar 06.11.2020

Referat fra oppstartsmøte 29.11.2019

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn. Planforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne saksbehandler Elise Brændaas på epost elise.braendaas@porsgrunn.kommune.no.

Til toppen