Høring av mindre endring av «Reguleringsplan for kvartal begrenset av Sverresgate, Skolegata, Olavsgate og Aallsgate»

Innhold

«Reguleringsplan for kvartal begrenset av Sverresgate, Skolegata, Olavsgate og Aallsgate», vedtatt i Bystyret 15.03.1982 er foreslått endret. Endringen gjelder ny bebyggelse på eiendom gbnr 200/2920 og samtidig formalisere eksistere lekeplass i reguleringsplanen.

Planendringen er tilpasset plan- og bygningsloven fra 2008. Forslag til endringer følger vedlagt. Endringene er vist med rødt i bestemmelsene og i illustrasjon av plankartet.

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14 gis det nå anledning til å komme med synspunkter på foreslåtte endringer. Fristen for dette er 30.10.2019.

Eventuelle kommentarer kan sendes Børve Borchsenius Arkitekter AS, Storgata 171, 3915 Porsgrunn / post@borveborchsenius.no, med kopi til

Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn / postmottak@porsgrunn.kommune.no

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Kristin B. Vindvad på e-post kristin.vindvad@porsgrunn.kommune.no , eller på telefon 3554 7143.

Vedlegg

Høringsbrev

  1. Forslag til plankart
  2. Forslag til reguleringsbestemmelser
  3. Forenklet planbeskrivelse
  4. Illustrasjon plankart
  5. Illustrasjonsplan
  6. Volumstudier
  7. Oppriss
  8. Solstudier
  9. Snitt
  10. Gjeldende reguleringsplan for området, stadfestet 15.03.1983, plankart
Til toppen