Høring av forslag til endring av reguleringsplan E18 Lanner–Preståsen, planID 836

Innhold

Nye Veier AS søker om mindre endring av reguleringsplan 836 for ny E18 på strekningen Lanner–Preståsen, vedtatt 13. juni 2019.

E 18

I forbindelse med planlagt gjennomføring av vegprosjektet Langangen–Rugtvedt, har forslagsstiller gjennomført en optimaliseringsprosess på strekningen Lanner–Preståsen, inkludert en silingsprosess av blant annet konsekvenser for trafikk, kostnader og miljø. Som et utfall har prosessen endt i et behov for å justere den regulerte veglinja noe, og det er tatt initiativ for å endre reguleringsplanen i tråd med dette. Hovedhensikten med planen endres ikke.

Detaljert beskrivelse av endringene følger vedlagt.

Rådmannens vurdering

Selve planområdet strekker seg fra Lanner til Herregårdsbekken, hvor endringsforslaget beskriver justerte løsninger for tunnelinnslaget på Lanner og bruføring over Herregårdsbekken.

Om Lanner

På Lanner omhandler endringen forlengelse av tunnel med 150 meter. Fv30 og E18-rampe kan da legges i felles trasé over ny forlenget tunnelportal. Sørgående E18-rampe dimensjoneres for 80 km/t. Adkomstveg til skytebanen må justeres. Adkomst til brannvannstank er tenkt over tunnelportalen. Foreslått løsning medfører at man unngår to broer i kurve over E18. Rådmannen anser dette som en god løsning for trafikkavviklingen.

Friluftslivet synes ivaretatt. Omlagt adkomst til skytebanen, samt omlegging av ramper over portal, medfører at vegformålet utvides noe inn i LNF-området. Samtidig vil noe regulert vegformål tilbakeføres til LNF over tunnelportalene.

Geoteknisk rapport konkluderer med at områdestabilitet er vurdert og ivaretatt. Forlengelse av tunnel medfører et mindre inngrep i naturområde ved Lillegårdsseter. Forlengelse av tunnel medfører også at det ikke lengre er behov for etablering av sikring mot skytebanen i form av fylling eller voll, noe som gir mindre arealbeslag.

Omlegging av E18-rampe medfører at vegen vil ligge på fylling over bekken Røtua, og det blir behov for å legge deler av bekken i rør. Området er allerede avsatt til vegformål i eksisterende reguleringsplan, og det er dermed åpnet for å gjøre tiltak i bekken. Vedlagte notat for bekken Røtua beskriver planlagte tiltak, og beskriver konsekvenser for vannmiljø og naturmangfold. I gjeldende plan er det lagt til grunn en kulvertløsning med en lengde på ca. 70 meter, i tillegg til eksisterende bekkelukking ved skytebanen (lengde ca. 200 meter). I planlagt endring er det lagt til grunn at eksisterende bekkelukking ved skytebanen erstattes av ca. 100 meter åpen bekk, og ca. 140 meter kulvertløsning (fordelt på to strekninger på henholdsvis 35m og 105m). Videre er det planlagt etablering av to kulverter under E18 og E18-rampe, som begge blir ca. 90 meter lange. Mellom kulvertene vil bekken være åpen i en lengde på ca. 130 meter. Tegning G201 viser løsningene. Det er vurdert at § 12 i vannforskriften kan tilfredsstilles med valgt løsningsforslag. Reguleringsbestemmelsene er foreslått endret slik at det ikke stilles krav om faunapassasje for bekkekulverter ved Røtua, da det er lite hensiktsmessig med faunapassasje i lange kulverter. I tillegg finnes eksisterende lang bekkelukking (ca. 200m) ved skytebanen som ikke er tilrettelagt med faunapassasje.

Om Bjønnåstunnelen

Endringen medfører ikke behov for endring av reguleringsplanen, kun forlengelse av formål for tunnel (S1) i begge ender. Endringen medfører ingen konsekvenser utover dette.

Om Herregårdsbekken

Bjønnåstunnelen ønskes forlenget med ca. 130 meter mot sør. Opprinnelig planlagt 3-spennsbro med lengde ca. 55 meter endres til 1-spennsbro med lengde ca. 20 meter. Rensebasseng flyttes til nordsiden av E18, i arealet mellom E18 og jernbanen. Bro over Herregårdsbekken er detaljprosjektert og det er derfor ønskelig å fjerne krav i bestemmelsene om å behandle byggesøknad for denne. Geoteknisk rapport konkluderer med at områdestabilitet er vurdert og ivaretatt. Rådmannen vurderer foreløpig tiltaket som positivt, også endringen av bestemmelsene.

I gjeldende reguleringsplan er det lagt til rette for at turstier kan videreføres under broa på begge sider av Herregårdsbekken. Endret brotype medfører at turstiene må legges om. På grunn av hensyn til naturmangfold langs bekken, er det også ønskelig at turstiene flyttes. På vestsida av bekken vil stiene ledes over tunnelportalen, og videre over portal til jernbanetunnelen. På østsida av bekken vil turstiene ledes via g/s-veg langs Nystrandvegen/Movegen. Det planlegges etablering av rensebasseng i arealet mellom E18 og jernbanen ved Herregårdsbekken. Forlengelse av tunnel medfører at vegformål ved Lillegårdsseter kan tilbakeføres til LNF. Forlengelse av tunnel medfører også mindre inngrep på eikeskog ved Lillegården, og en naturtypelokalitet med stor, gammel alm (Lillegården Ø) kan bevares. Vedlagte notat for Herregårdsbekken beskriver endringene og konsekvensene for bekken. Ved Herregårdsbekken vil brofundament plasseres minimum 5 meter fra bekken. Dette gir tilstrekkelig areal til at rådyr, smådyr og fugler kan passere under broa. Det vil videreføres i bestemmelsene at kantsonen skal bevares så intakt som mulig. Broa planlegges fundamentert med bropilarer som sikres med spuntvegger som vil bli stående igjen i driftsfasen. Bruk av spuntvegg medfører at det ikke blir behov for ytterligere erosjonssikring. Herregårdsbekken planlegges å ligge urørt i permanent fase. Gjeldende bestemmelser kan videreføres. Rådmannen mener at forslaget ivaretar friluftslivet, og forbedrer hensynet til naturmangfoldet langs bekken.

Rådmannens foreløpige konklusjon

Endringsforslaget vurderes ikke til å gå utover hovedrammene i planen, og vil ikke påvirke gjennomføringen av planen for øvrig. Rådmannen mener at søknaden oppfyller kravet til å behandles etter forenklet prosess jf. pbl. § 12-14.

Høring

Saken sendes ut på 4 ukers begrenset høring til offentlig instanser og berørte parter. Merknader til endringen sendes til Porsgrunn kommune innen 7. september 2021.

Merknad sendes til:
postmottak@porsgrunn.kommune.no

Med hilsen

Fridrik Ivar Bergsteinsson
Arealplanlegger
fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Vedlegg

 1. Beskrivelse av endring - forenklet prosess
 2. Naturmangfold Herregårdsbekken
 3. Notat Lanner - vannmiljø og naturmangfold og VA
 4. R02_mindre reguleringsendring_Lanner-Preståsen
 5. R03_mindre reguleringsendring_Lanner-Preståsen
 6. R07_mindre reguleringsendring_Lanner-Preståsen
 7. Mindre reguleringsendring_Lanner-Preståsen (Lanner)
 8. Mindre reguleringsendring_Lanner-Preståsen(Lillegårdskrysset)
 9. Mindre reguleringsendring_Lanner-Preståsen(tunnel)
 10. C201-C203, D201-D205 (Plan- og profiltegninger for strekningen)
 11. G201 – G202 (VA-tegning for Lanner og Herregårdsbekken)
 12. Konstruksjonstegning for bro over Herregårdsbekken
 13. Reguleringsbestemmelser med endringer

Vedlegg i saken

E18_LR_P2_GeotecnicalReport_R2
Geotechnical report p2 zoning planAnnexA_B
Geoteknisk rapport - Reguleringsplan Parsell 2 med vedlegg og tegninger

Til toppen