Har du sett det nye forslaget til reguleringsplan for Sommerro ved Seivall, planid 1019?

Innhold

Sommerro

Den 26.01.2021, i sak 5/21 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til reguleringsplan for Sommerro ved Seivall,  planid 1019, skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 27.03.2021. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Viktige dokumenter

  1. Forslag til plankart
  2. Forslag til bestemmelser
  3. Forslag til planbeskrivelse
  4. ROS-Analyse
  5. Illustrasjonsplan
  6. Motattemerknader
  7. referat fra oppstartsmøte
  8. Notat overvann
  9. Notat biologiskmangfold
  10. saksframlegg og protokoll 1.gangsbehandlng.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger i Bergsbyda ved Seivall

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av ny fritidsbebyggelse i tråd med føringer gitt i kommuneplanens arealdel. Det planlegges lagt til rette for 4 nye fritidsboliger. Planområdet er ca 3,5 dekar stort.

Innenfor planområdet ligger også en eksisterende fritidsbolig. I kommuneplanen er området vist som område for fritidsboliger nåværende med byggegrense mot sjø.

Sweco Norge  AS har utarbeidet en 3D-modell som visualiserer tillat utbyggingsvolum i planforslaget ved bruk av kubiskeformer. 3D-modellen kan du se her:

https://innbyggerdialog3d.geodataonline.no/v1/?appid=083290ac6d5c4ee580f9cbeb1877f4c6

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no. Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn. Innen fristen som er den 27.03.2021

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Ulrikke Ryen på e-post: Ulrikke.Ryen@porsgrunn.kommune.no

Til toppen