Forslag til planendring etter enklere prosess for Strømtangvegen 42

Innhold

«Reguleringsplan for Brevik med indre havn og deler av øya, planID 828», vedtatt i Bystyret 27.10.2020 er foreslått endret.

Bilde1

Kort om endringen

Strømtangvegen 42 foreslås endret fra forsamlingslokale til bolig. Før bygget kan benyttes til boligformål, må reguleringsformålet for eiendommen endres fra forsamlingslokale til boligformål.

Kommunen har foreløpig stilt seg positive til endringen slik den er foreslått. En formålsendring kan legge til rette for å transformere et tidvis tomt forsamlingslokale til bolig med attraktiv beliggenhet nær Brevik sentrum. En formålsendring her kan dermed være med på å styrke Brevik som byområde og legge til rette for attraktive boliger i et lokalsenter.

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14 gis det nå anledning til å komme med synspunkter på foreslåtte endringer. Fristen for dette er 21.05.02.2023

Send dine synspunkter til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Marte Lifjeld på epost marte.lifjeld@porsgrunn.kommune.no.

Vedlegg

  1. Brev om endringen til berørte, datert 24.01.2023
  2. Forslag til endret plankart, datert 28.11.2022
  3. Forslag til endrede bestemmelser, datert 28.11.2022
  4. Forenklet planbeskrivelse av endringen, datert 28.11.2022
  5. Gjeldende plankart planID 828, vedtatt 09.11.2020
  6. Oversiktskart, datert 24.01.2023
  7. ROS-analyse
  8. Vurdering av sikkerhet mot leirskred
  9. Trafikkstøy notat

 

Til toppen