Forslag til forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring og permisjoner i Porsgrunn kommune

Innhold

Den 11. juni 2020 i formannskap sak 49/20 vedtok formannskapet å legge forslag til forskrift for folkevalgte økonomiske godtgjøringer ut på høring.

Høringsfristen er satt til 01.08.2020

  1. Forslag til forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring og permisjoner i Porsgrunn kommune, jf. sakens vedlegg 1, sendes på åpen høring i medhold av forvaltningslovens § 37 ved kunngjøring på kommunens nettside. Det foreslås ikke realitetsendringer til godtgjøringer allerede vedtatt i reglement for inneværende periode. Høringsfristen settes til 01.08.2020.
  2. Etter høringsfristens utløp fremmes saken på nytt for bystyrets endelige vedtak.\

Ved en inkurie ble godtgjøringene for inneværende bystyreperiode vedtatt som et reglement, og ikke som en forskrift slik det skulle vært. Ny kommunelov som trådte i kraft høsten 2019, krever at kommunestyret eller fylkestinget skal gi forskrift om folkevalgtes rett til dekning av utgifter og økonomisk tap (§ 8-3), arbeidsgodtgjøring (§ 8-4), ettergodtgjøring (§ 8-6) og permisjoner (§ 8-10).

Regler om folkevalgtes økonomisk godtgjøring utgjør i dag kap. 10 i Reglement for folkevalgte organer og delegasjon i Porsgrunn kommune, etter kommuneloven av 1992 § 41 og 42. Reglementet ble revidert og endret ved bystyresak 60/19 i møte 13.06.2019.

Svar på høringen sendes: postmottak@porsgrunn.kommune.no

Dokumenter

20-00698-1 Forslag til forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring og permisjoner i Po 1115195_4_1
20-00698-1 Lokal forskrift folkevalgtes rettigheter endelig versjon 1115476_4_1

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål ta kontakt med Merete Halvorsen på epost: merete.halvorsen@porsgrunn.kommune.no

Til toppen