Forslag til detaljregulering for turveg langs Porsgrunnselva til offentlig ettersyn

Innhold

Den 24.09.2019, i sak 61/19 bestemte Utvalg for miljø- og byutvikling at forslag til detaljregulering for turveg langs Porsgrunnselva skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Det betyr at du har mulighet til å komme med synspunkter om planforslaget fram til fristen den 22.11.2019. Mer om høring og offentlig ettersyn finner du i plan- og bygningslovens § 12-10.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger nord for Porsgrunn sentrum, fra Osebro brygge og langs den østre elvebredden på Osebakken opp til gamle Grenland Papp. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av turveg, småbåthavn, småbåtanlegg, parkering, friområde og kombinert byggeformål.

Har du innspill til forslaget?

Send eventuelle synspunkter til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no.

Innspillene kan også sendes pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Fristen for innspill er 22.11.2019

Reguleringsplanforslaget kan også ses på Servicesenteret i Porsgrunn kommune, Storgata 153.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Lars Martin Sørli – lars.martin.sorli@porsgrunn.kommune.no

Viktige dokumenter

 1. Vedlegg 1 Plankart_id 257
 2. Vedlegg 2 Planbestemmelser_id257
 3. Vedlegg 3 Planbeskrivelse_id 257
 4. Vedlegg 4 Referat fra oppstartsmøte_id257
 5. Vedlegg 5 Annonse og brev – varsel om oppstart av planarbeid_id 257
 6. Vedlegg 6 Oppsummering av uttalelser med kommentarer_id 257_oppdatert
 7. Vedlegg 7 Innkomne merknader samlet_id 257_oppdatert
 8. Vedlegg 8 ROS-analyse_id257
 9. Vedlegg 9 Kulturminnefaglig notat_båthus Teknikergata 2_id257
 10. Vedlegg 10 Notat_Konstruksjonsmessige løsninger_id 257
 11. Vedlegg 11 Situasjonsplan konstruksjoner A01-03_id 257
 12. Vedlegg 12 Rapport skadebedømning av kaier_id 257
 13. Vedlegg 13 Datarapport grunnundersøkelser BP 22 Osebro_id 257
Til toppen