Endring etter enklere prosess av «Reguleringsplan for Brevik med indre havn og deler av øya»

Innhold

«Reguleringsplan for Brevik med indre havn og deler av øya» med planID 828, vedtatt i Bystyret 13.09.2012 er foreslått endret. Endringen gjelder tilpasning av Brevik fergekai til ny elektrisk drevet ferge.

Brevik Med Indre Havn

Beskrivelse av planendringen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny fergekai med oppstillingsområde for biler, ved dagens fergekai-område i Brevik. Forslagsstiller er Porsgrunn kommune v/ kommunalteknikk, plankonsulent er Feste Sør AS. Behovet for ny fergekai kommer av at Brevik fergeselskap IKS oppgraderer fra dieseldrevet ferge til ny elektrisk drevet ferge som også har større kapasitet. Den nye fergen er bredere, lengre og stikker dypere i vannet, og det er behov for trafo, ladetårn og automatisk fortøyning for fergen. Oppstillingsområdet for biler som skal reise med ferga vil bli adskilt fra vegbanen, og det vil bli rom for 17 ventende biler. I sum krever dette dermed annen infrastruktur og mer plass ved dagens fergekai-område.

For å tilrettelegge for ny fergekai og oppstillingsareal er det behov for noe utfylling i sjø.

I tillegg vil dagens gang/sykkelveg langs kaia forskyves noe, og dagens grøntareal blir noe redusert. Den nye fergen vil legge til kai i en vinkel mot Langbrygga i stedet for å ligge langsmed Langbrygga som i dag. Det vil bli plass til leskur og sykkelparkering. I gjeldende reguleringsplan er det derfor behov for å gjøre noen endringer og utvidelser i formålene ved fergekai-området, og bestemmelsene er foreslått endret i tråd med forslaget. Se vedleggene for mer utfyllende informasjon om planendringen.

Har du synspunkter til planendringen?

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14 gis det nå anledning til å komme med synspunkter på foreslåtte endringer. Fristen for dette er mandag 21. september 2020.

Send dine synspunkter til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Dersom det ikke kommer inn vesentlige merknader til endringen, vil planendringen deretter bli lagt frem for vedtak i kommunens faste utvalg for plansaker.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Elise Brændaas på epost elise.braendaas@porsgrunn.kommune.no.

Vedlegg

Til toppen