Endring etter enklere prosess av «Reguleringsplan for Brattåslia, planID 784»

Innhold

«Reguleringsplan for Brattåslia», vedtatt i Bystyret 13.06.2019, er foreslått endret. Forslagsstiller er Maxbo Tekniske Tjenester AS på vegne av Brattås Utbygging AS.

Reguleringsplan For Brattåslia Planid 784

Kort om endringen

Endringen innebærer at det tillates avkjørsel direkte fra Merkurvegen for én bolig (Merkurvegen 19 B) i BKS1. Gjeldende plan tillater avkjørsel for boligene i BKS1 via privat vei (p_SKV).

Forslagsstiller begrunner endringen med at det vil gi økte kvaliteter for Merkurvegen 19 A og 19 B, ved at det da kan opparbeides et grønt skille mellom boligene. De viser videre til at Merkurvegen er lite trafikkert og at krav til siktlinjer ivaretas.

Kommunens foreløpige vurdering

Kommunen stiller seg foreløpig positiv til endringen.

Innspill til planendringen

Eventuelle innspill sendes til Byutvikling på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Fristen er 20.08.2021

Vedlegg

  1. Planbeskrivelse – forenklet prosess, datert 14.06.2021
  2. Forslag til endrede bestemmelser, datert 11.06.2021
  3. Gjeldende bestemmelser planID 784, vedtatt 13.06.2019
  4. Gjeldende plankart planID 784, vedtatt 13.06.2019
Til toppen