Endring etter enklere prosess av «Detaljregulering for Bratsberg Bruk, planID 351»

Innhold

«Reguleringsplan for Bratsberg Bruk», godkjent av bystyrets 12.01.2012, revidert andre gang i henhold til administrativt vedtak 18.06.2003, er foreslått endret.

BB

Om endringen

Bakgrunnen for å søke om planplanendringen, er ønsker å åpne for en arealendring av formålet for å få større fleksibilitet med hensynet til arealbruken. Det foreslås derfor å åpne for lager i bakkant av forretning/kontor/bevertningslokalene mot gaten (Friisebrygga).

Planforslaget retter også opp noen mindre unøyaktigheter i gjeldende plan, og vil med foreslåtte endringer sikre samsvar med plankart og bestemmelsene.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

I henhold til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-14 gis det nå anledning til å komme med synspunkter på foreslåtte endringer. Fristen for dette er 20.05.2022.

Send dine synspunkter til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller pr. post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler Heidi M. Østby på epost heidi.ostby@porsgrunn.kommune.no.

Vedlegg

  1. Beskrivelse av foreslått endring, datert 20.04.20
  2. Forslag til endrede bestemmelser, datert 19.04.22
  3. Forslag til endret plankart, datert 21.03.22
  4. Gjeldende plankart planID 351, datert 18.06.03
  5. Gjeldende bestemmelser planID 351, datert 18.06.03
  6. Avgrensing Plankart Bratsberg bruk, datert 21.03.22
  7. Plan Bruksendring
  8. Bratsberg plankart_ mindre endring
  9. Høringsbrev, datert 25.04.2022
Til toppen