Endring av reguleringsplan for E18 strekningen Langangen- Lanner er nå godkjent

Innhold

21.01.2020, i sak 19/01913-33, vedtok Utvalg for miljø og byutvikling endring av reguleringsplan for E18 strekningen Langangen- Lanner, med plankartene for Langangen-Kokkersvold (revisjon E) og Kokkersvold-Lanner (revisjon D) datert 31.10.2019 (plankartet for broer og tunneler endres ikke) og bestemmelser datert 31.10.2019.

Planen med vedlegg

Protokoll med vedtak og saksframlegg – Endring av reguleringsplan for E18 strekningen Langangen- Lanner
Vedlegg – Plankart E18 Langangen- Kokkersvold Rev.E
Vedlegg – Plankart E18 Kokkersvold- Lanner Rev.D
Vedlegg – Forslag til endrede bestemmelser datert 31.10.2019
Vedlegg – Forslag til reguleringsbestemmelser E18 Langangen- Lanner endringer markert
Vedlegg – Alle innkommende merknader
Vedlegg – Brev fra Telemark fylkeskommune med Riksantivarens uttalelse
Vedlegg – Brev fra Nye Veier

Bakgrunnen for endringen

I forbindelse med vedtak datert 24.04.2019 for reguleringsplan E18 Langangen-Lanner ble det gjort en saksbehandlingsfeil som handler om kulturminner som søkes frigitt gjennom planen. 

Dette betyr at bystyrets vedtak av reguleringsplanen den 25.04.2019, i sak 19/19, ble fattet på mangelfullt beslutningsgrunnlag. Bystyrets vedtak av 25.04.2019 i sak 19/19 gir ikke gyldig dispensasjon fra kulturminneloven og nødvendig dispensasjon fra Riksantikvaren var ikke innhentet. 

På grunn av innsigelsen til kulturminnene på Moheim, hadde ikke Riksantikvaren tatt stilling til om det kunne innvilges dispensasjon for de øvrige kulturminnene i planen. 

Da planforslaget ble sendt på høring var dette som en del av reguleringsplan for hele strekningen E18 Langangen-Kjørholt med ny Grenlandsbru. Som følge av blant annet flere innsigelser til planforslaget, ble det delt opp i flere delplaner til offentlig ettersyn. På grunn av dette tok verken kulturminnemyndigheten eller Riksantikvaren stilling til kulturminnene på strekningen Langangen- Lanner før sluttbehandlingen i bystyret.

Endringen består av følgende

Endringene som er vedtatt handler kun om de kulturminnene som er søkt frigitt og endrer ikke andre forhold ved planen.

Følgende tekst innarbeides i planens fellesbestemmelser punkt 2.1: 

 «Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte automatisk fredete kulturminnene id 222340, id 222341, id 222342, id 22339 og id 223228 markert som #5, #6 og # 8 i plankartet. Tiltak i konflikt med det automatisk fredete kulturminnet, #7 id 224202, kan gjennomføres uten ytterligere vilkår. Det skal tas kontakt med Telemark fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.» 

Endringene i plankartene er kun av teknisk art og består i at navnet på bestemmelsesområdene endres fra #k til #5- #8 (vedlegg 1 og 2). 

Virkninger av endringen

Bestemmelsen som legges inn forankrer vilkåret om arkeologisk utgravning av de berørte kulturminnene. Endringene i plankartet er kun av teknisk art ved at bestemmelsesområdene endrer navn fra #K til #5- og #8.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 6. Mars 2020.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Simen Storøy, epost: Simen.Storoy@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen