Endring av reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Osebakken Park, planID 241 er vedtatt

Innhold

Den 24.09.2019, i sak 72/19, vedtok Porsgrunn kommune, v/Utvalg for Miljø og byutvikling, kommunens forslag, dat. 15.07.19, til endring av reguleringsbestemmelsenes § 2.3, pkt. 6 og 7 i reguleringsplan for Osebakken Park, planID 241.

Osebakken Park

Planendringen ble behandlet i h.h.t. Plan og bygningsloven § 12 – 14 om forenklet saksbehandling.

Sakens sentrale dokumenter:

Planområdet ligger rett sør for Skiensgrensa, og er et område mellom Porsgrunnselva og jernbanelinja.

Hensikten og behovet med å endre reguleringsbestemmelsene har sin bakgrunn i Bystyrets tilleggspunkter i godkjenningsvedtaket for reguleringsplanen for « gangbro i Vidarsgate på Osebakken», samt at Bane NOR nå vil akseptere at inntil 30 boenheter kan tas i bruk i Osebakken Park før det kreves bygd planskilt kryssing av jernbanelinja.

Kontaktinformasjon

Eventuell spørsmål til saken kan rettes til Byutvikling v/saksbehandler John Lium

john.lium@porsgrunn.kommune.no  eller tlf 35 54 74 21.

Berørte interesser orienteres i eget skriv om planendringsvedtaket og om klageretten. Klagefristen er 15.11.2019

Byutvikling

Til toppen