Detaljregulering for Bjørkøya er vedtatt endret etter enklere prosess

Innhold

Den 31. oktober, i sak 63/23 vedtok Utvalg for miljø og byutvikling forslag til endringer av reguleringsplan for Bjørkøya.

Planområdet ligger i Bjørkøya.

Hensikten med planendringen er å fjerne rekkefølgekrav for opparbeiding av kragebrygge, da tilgjengeligheten til de tilgrensende områdene er vurdert sikret slik sti- og vegnettet er opparbeidet i dag.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 20. mars 2024.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson - fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no 

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Du finner også planen med vedlegg på Servicesenteret på Storgata 153.

Med hilsen

Fridrik Ivar Bergsteinsson
Arealplanlegger

Til toppen