Restaureringsprisen

 1. Porsgrunn kommune kan årlig dele ut en restaureringspris. Formålet med prisen er å stimulere eiere og forvaltere av bygninger til å verne om kulturhistoriske, antikvariske og arkitektoniske verdier.
 2. Restaureringsprisen kan gis til personer, bedrifter, firmaer eller organisasjoner som eier eller forvalter enkelthus eller anlegg som er utbedret eller systematisk vedlikeholdt med respekt for egenart, arkitektur og miljøverdi. Prisen kan også gis til de som via tilbygg, ombygging eller transformasjon, gir nytt liv til eldre bygninger innenfor de samme rammer.
 3. Prisbeløpet er kr 15.000, -, samt plakett til å feste på den bygningen prisen gjelder.
 4. Utvalg for barn, unge og kultur avgjør og utdeler prisen etter forslag fra en priskomité som skal består av:
  1 medlem fra Utvalg for barn, unge og kultur
  1 medlem fra Utvalg for miljø- og byutvikling
  1 representant for Porsgrunn Historielag
  1 representant for Brevik Historielag
  1 representant for Telemark Arkitektforening
 5. Komiteen konstituerer seg selv med valg av leder, som skal være en av de kommunale representantene. Ved eventuell stemmelikhet, har leder dobbeltstemme. Det må være minst fire medlemmer til stede for at priskomiteen kan gjøre vedtak. Kulturavdelingen er sekretariat for komiteen. Sekretariatet skal følge opp og sørge for at Plan og byggesaksavdelingen er involvert, og bistår med innspill og faglige vurderinger i arbeidet med utvelgelse av kandidater og tildeling av prisene.
 6. Invitasjon til å komme med forslag på kandidater kunngjøres i distriktets aviser med frist 20 september. Forslag kan fremmes av alle, men må fremmes skriftlig og med begrunnelse for den enkelte kandidat.
 7. Både medlemmer av priskomiteen og Utvalg for barn, unge og kultur kan fremme egne forslag. Slike forslag må også være skriftlig begrunnet. Forslag som blir framlagt i sektorutvalgets møte, skal oversendes priskomiteen til behandling før endelig vedtak.
 8. Restaureringsprisen tildeles ikke Porsgrunn kommunes egne bygninger.
 9. Dersom det ikke er fremmet forslag eller innkomne forslag ikke vurderes prisverdige, kan komiteen avstå fra å dele ut pris dette året.
 10. Endringer i disse vedtektene må godkjennes av Utvalg for barn, unge og kultur.

Oppdatert reglement vedtatt av Utvalg for barn, unge og kultur,

24.11.2021, sak.nr. 21/17509.

Frist for innsending av forslag er 20. september og sendes til Porsgrunn kommune, virksomhet for kultur, postboks 128, 3901 Porsgrunn eller e-post postmottak@porsgrunn.kommune.no.

Kontaktperson er Tommy Løberg Hovinbøle ved kulturkontoret - telefon: 958 82 118

Tidligere vinner

2023: Olavsgate 20   
2022: Floodmyrvegen 26
2021: Storgata 174
2020: Fyrhuset, Porselensvegen
2019: Rindegården

Til toppen