Restaureringsprisen

1. Porsgrunn kommune kan årlig dele ut en restaureringpris. Formålet med prisen, er å stimulere eiere og forvaltere av bygninger, til å verne om kulturhistoriske, antikvariske og arkitektoniske verdier.

2. Restaureringsprisen kan gis til personer, bedrifter, firmaer eller organisasjoner som eier eller forvalter enkelthus eller anlegg som er utbedret eller systematisk vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi.

3. Prisvinneren mottar en plakett til å feste på den bygningen prisen gjelder.

4. Utvalg for barn, unge og kultur avgjør og deler ut prisen etter forslag fra en komité bestående av

1 medlem fra utvalg for barn, unge og kultur
1 medlem fra utvalg for plan og kommunalteknikk
1 representant fra Porsgrunn Historielag
1 representant fra Brevik Historielag
1 representant fra Telemark Arkitektforening

5. Komiteen konstituerer seg selv med valg av leder, som skal være en av de kommunale representantene. Ved eventuell stemmelikhet, har leder dobbeltstemme. Det må være minst fire medlemmer tilstede for at komiteen kan gjøre vedtak. Virksomhet for kultur er sekretariat for komiteen. Plan og byggesaksavdelingen bistår med faglige vurderinger.

6.  Invitasjon til å komme med forslag på kandidater kunngjøres i distriktets aviser med frist 20.september. Forslagene må fremmes skriftlig med begrunnelse for den enkelte kandidat.

7. Både komiteen og utvalg for barn, unge og kultur kan selv fremme egne forslag. Slike forslag må være skriftlig begrunnet. Forslag som blir framlagt i utvalgets møte, skal oversendes priskomiteen til behandling før endelig vedtak.

8. Restaureringsprisen tildes ikke Porsgrunn kommunes egne bygninger.

9. Endringer i vedtektene må godkjennes av utvalg for barn, unge og kultur

Det er for øvrig nytt f.o.m 2019, at det nå deles ut både en byggeskikkpris og en restaureringspris. Reglene for prisene er i hovedsak like, men skiller altså mellom fokus på vern om kulturhistoriske og antikvariske verdier og byggeskikk, arkitektur og bygningsmiljø.

Frist for innsending av forslag er 20. september og sendes til Porsgrunn kommune, virksomhet for kultur, postboks 128, 3901 Porsgrunn eller e-post postmottak@porsgrunn.kommune.no.

Kontaktperson er Tommy Løberg Hovinbøle ved kulturkontoret - telefon: 958 82 118

Tidligere vinner

2020: Fyrhuset, Porselensvegen
2019: Rindegården

Til toppen