Frivillighetspris

Porsgrunn kommunes frivillighetspris tildeles hvert år en organisasjon, eller enkeltperson som har utmerket seg med frivillig engasjement til beste for kommunens innbyggere.

Innsatsen kan ha foregått over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Retningslinjer for Porsgrunn kommunes frivillighetspris:

  1. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
  2. Prisen kan tildeles organisasjoner eller enkeltpersoner hjemmehørende i Porsgrunn kommune og som er tilsluttet samarbeidsforumet Frivillig Norge.
  3. Forslag til kandidater til Frivillighetsprisen skal være skriftlig og begrunnet. Søknadsfrist settes 1. november. Alle kan sende inn forslag på kandidater. Søknadsfrist blir kunngjort på Porsgrunn kommunes internettsider.
  4. Prisvinner velges ut av en komite på tre medlemmer som er sammensatt av ett medlem fra utvalg for barn, unge og kultur, ett medlem fra utvalg for helse og omsorg og et medlem fra formannskapet. Representanten fra utvalg for barn, unge og kultur er komiteens leder.  Sekretariat for komiteen og administrativt arbeid for prisen tillegges Virksomhet for kultur.
  5.  Frivillighetsprisen er på kr 25.000,-. I tillegg får prisvinneren et diplom undertegnet av ordføreren.
  6. Frivillighetsprisen deles ut på Frivillighetskonferansen. Prismottaker offentliggjøres ikke før på prisutdelingsdagen.

Frist for å fremme forslag på kandidater er 1. november. Sendes til Porsgrunn kommune, virksomhet for kultur, postboks 128, 3901 Porsgrunn eller e-post postmottak@porsgrunn.kommune.no.

For nærmere informasjon, kontaktHalvor Nordal Strand, halvor.strand@porsgrunn.kommune.no, tlf: 915 55 324

Prisvinner i 2019 var brukerrådet ved Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter.    
Prisvinner i 2018 var Inger Laukelid

( Retningslinjene er vedtatt av Utvalg for barn, unge og kultur 26.04.17 (sak 16/17)

Til toppen