Byggeskikkprisen

Innhold

 1. Porsgrunn kommune kan årlig dele ut en byggeskikkpris. Formålet er å stimulere til nybygg som bidrar til god byggeskikk og et godt visuelt miljø med utgangspunkt i topografiske, historiske og arkitektoniske verdier.
 2. Byggeskikkprisen kan gis til personer, bedrifter, firmaer eller organisasjoner som står som tiltakshaver for nybygg som bygges med god tilpasning til eksisterende bygningsmiljø og omgivelser, eller nybygg som fornyer og utvikler god byggetradisjon.
 3. Prisbeløpet er kr 15.000, -, samt plakett til å feste på den bygningen prisen gjelder.
 4. Utvalg for barn, unge og kultur avgjør og utdeler prisen etter forslag fra en priskomité som skal bestå av:
  1 medlem fra Utvalg for barn, unge og kultur
  1 medlem fra Utvalg for miljø- og byutvikling
  1 representant for Porsgrunn Historielag
  1 representant for Brevik Historielag
  1 representant for Telemark Arkitektforening
 5. Komiteen konstituerer seg selv med valg av leder, som skal være en av de kommunale representantene. Ved eventuell stemmelikhet, har leder dobbeltstemme. Det må være minst fire medlemmer til stede for at priskomiteen kan gjøre vedtak. Kulturavdelingen er sekretariat for komiteen. Sekretariatet skal følge opp og sørge for at Plan og byggesaksavdelingen er involvert, og bistår med innspill og faglige vurderinger i arbeidet med utvelgelse av kandidater og tildeling av prisene.
 6. Invitasjon til å komme med forslag på kandidater kunngjøres i distriktets aviser med frist 20. september. Forslag kan fremmes av alle, men må fremmes skriftlig og med begrunnelse for den enkelte kandidat.
 7. Både medlemmer av priskomiteen og Utvalg for barn, unge og kultur kan fremme egne forslag. Slike forslag må også være skriftlig begrunnet. Forslag som blir framlagt i sektorutvalgets møte, skal oversendes priskomiteen til behandling før endelig vedtak.
 8. Byggeskikkprisen tildeles ikke Porsgrunn Kommunes egne bygninger.
 9. Dersom det ikke er fremmet forslag eller innkomne forslag ikke vurderes prisverdige, kan komiteen avstå fra å dele ut pris dette året.
 10. Endringer i disse vedtektene må godkjennes av Utvalg for barn, unge og kultur.

Oppdatert reglement vedtatt av Utvalg for barn, unge og kultur,

24.11.2021, sak.nr. 21/17509.

Vedtatt første gang i Porsgrunn formannskap, 01.12.98 (f.sak 263/98)

Kontaktinformasjon

Frist for innsending av forslag er 20. september og sendes til Porsgrunn kommune, virksomhet for kultur, postboks 128, 3901 Porsgrunn eller e-post postmottak@porsgrunn.kommune.no.

Kontaktperson er Tommy Løberg Hovinbøle ved kulturkontoret - telefon: 958 82 118

Tidligere vinnere

2023 Safirveien 50
2022 Sametsveg 5
2021 Hvalenkroken 44
2020 Powerhouse Telemark
2019 Vetle Mules veg 52
2018 Blekebakkvegen 41/43-generasjonsbolig: Edle Eidbo Hansen, Martin Henrik Rydning, Hanne Rydning og Per Henrik Rydning
2017 Pris ikke utdelt
2016 Jønholt terrasse 18 v/Haakanes
2015 Huskrull bolighus Brønnløkkavegen
2014 Bolighus i Helleberggata 7
2013 DuVerden, Sjøfartsmuseet
2012 Elvegården, Støperibakken 10 & 12 v/Alfa Eiendom
2011 Pris ikke utdelt
2010 Pris ikke utdelt
2009 Jernbanegata 6 v/Tor Johannessen
2008 Bjørnhullv. 8 v/ Astrid Borchgrevink-Lund og Terje Olsen
2007 Skolegt. 31 v/ Anne Karin og Anders Botnen
2006 Gårdsanlegg (bolig og uthus), Storgt. 191 – Finn Christiansen
2005 Tilbygg enebolig, Brugt. 3 - Eva Heiberg-Larsen.
2004 Uthus i Tollbugt. 11 – Dagfinn Mogstad
2003 Tilbygg Havnegt. 4 i Brevik - Anna Lise Førli og Tore Simonsen
2002 Bolighus Olavsgate 16 – Gun Vik og Per Furuvald
2001 Boligblokker i Deichmannsgt. 121, 123, 125 og 127 – Flåtten borettslag
2000 Bolighus Storgt. 167 - Ann Christin Ranvig
1999 Bolighus Storgt. 171 – Arkitektfirmaet Børve og Borchsenius

 

Porsgrunn kommune har siden 1999 årlig delt ut en byggeskikkpris. Før dette hadde man fra 1988 delt ut restaureringprisen som hadde til formål å stimulere eiere og forvaltere av bygninger til "å pietetsfullt verne om kulturhistoriske, antikvariske og arkitektoniske verdier"

(Illustrasjonsfoto: Christopher Burns/Unsplash)

Til toppen