Byggeskikkprisen

Innhold

1. Porsgrunn kommune kan årlig dele ut en byggeskikkpris. Formålet er å stimulere til god byggeskikk og et godt visuelt miljø, med utgangspunkt i historiske og estetiske verdier.

2. Byggeskikkprisen kan gis til personer, bedrifter , firmaer eller organisasjoner som eier eller forvalter enkelthus eller anlegg som er utbedret eller systematisk vedllikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi. God tilpasning av nybygg til eksisterende bygningsmiljø og omgivelser eller nybygg som fornyer og utvikler god byggetradisjon, kan også tas i betraktning.

3. Prisvinneren mottar en plakett til å feste på den bygningen prisen gjelder.

4. Utvalg for barn, unge og kultur avgjør og deler ut prisen etter forslag fra en komité bestående av

1 medlem fra utvalg for barn, unge og kultur
1 medlem fra utvalg for plan og kommunalteknikk
1 representant fra Porsgrunn Historielag 
1 representant fra Brevik Historielag
1 representant fra Telemark Arkitektforening

5. Komiteen konstituerer seg selv med valg av leder, som skal være en av de kommunale representantene. Ved eventuell stemmelikhet, har leder dobbeltstemme. Det må være minst fire medlemmer tilstede for at komiteen kan gjøre vedtak. Virksomhet for kultur er sekretariat for komiteen. Plan og byggesaksavdelingen bistår med faglige vurderinger.

6.  Invitasjon til å komme med forslag på kandidater kunngjøres i distriktets aviser med frist 20.september. Forslagene må fremmes skriftlig med begrunnelse for den enkelte kandidat.

7. Både komiteen og utvalg for barn, unge og kultur kan selv fremme egne forslag. Slike forslag må være skriftlig begrunnet. Forslag som blir framlagt i utvalgets møte, skal oversendes priskomiteen til behandling før endelig vedtak.

8. Restaureringsprisen tildes ikke Porsgrunn kommunes egne bygninger.

9. Endringer i vedtektene må godkjennes av utvalg for barn, unge og kultur

Det er for øvrig nytt f.o.m 2019, at det nå deles ut både en byggeskikkpris og en restaureringspris. Reglene for prisene er i hovedsak like, men skiller altså mellom fokus på vern om kulturhistoriske og antikvariske verdier og byggeskikk, arkitektur og bygningsmiljø.

Kontaktinformasjon

Frist for innsending av forslag er 4. september og sendes til Porsgrunn kommune, virksomhet for kultur, postboks 128, 3901 Porsgrunn eller e-post postmottak@porsgrunn.kommune.no.

Kontaktperson er Tommy Løberg Hovinbøle ved kulturkontoret - telefon: 958 82 118

Tidligere vinnere

2020 Powerhouse Telemark
2019 Vetle Mules veg 52
2018 Blekebakkvegen 41/43-generasjonsbolig: Edle Eidbo Hansen, Martin Henrik Rydning, Hanne Rydning og Per Henrik Rydning
2017 Pris ikke utdelt
2016 Jønholt terrasse 18 v/Haakanes
2015 Huskrull bolighus Brønnløkkavegen
2014 Bolighus i Helleberggata 7
2013 DuVerden, Sjøfartsmuseet
2012 Elvegården, Støperibakken 10 & 12 v/Alfa Eiendom
2011 Pris ikke utdelt
2010 Pris ikke utdelt
2009 Jernbanegata 6 v/Tor Johannessen
2008 Bjørnhullv. 8 v/ Astrid Borchgrevink-Lund og Terje Olsen
2007 Skolegt. 31 v/ Anne Karin og Anders Botnen
2006 Gårdsanlegg (bolig og uthus), Storgt. 191 – Finn Christiansen
2005 Tilbygg enebolig, Brugt. 3 - Eva Heiberg-Larsen.
2004 Uthus i Tollbugt. 11 – Dagfinn Mogstad
2003 Tilbygg Havnegt. 4 i Brevik - Anna Lise Førli og Tore Simonsen
2002 Bolighus Olavsgate 16 – Gun Vik og Per Furuvald
2001 Boligblokker i Deichmannsgt. 121, 123, 125 og 127 – Flåtten borettslag
2000 Bolighus Storgt. 167 - Ann Christin Ranvig
1999 Bolighus Storgt. 171 – Arkitektfirmaet Børve og Borchsenius

 

Porsgrunn kommune har siden 1999 årlig delt ut en byggeskikkpris. Før dette hadde man fra 1988 delt ut restaureringprisen som hadde til formål å stimulere eiere og forvaltere av bygninger til "å pietetsfullt verne om kulturhistoriske, antikvariske og arkitektoniske verdier"

(Illustrasjonsfoto: Christopher Burns/Unsplash)

Til toppen