Kontingentkassa

Innhold

Porsgrunn kommune har i samarbeid med Kiwanis Club Porsgrunn og Telemark Idrettskrets en støtteordning kalt Kontingentkassa.

Porsgrunnkommunehar entilskuddsordingkalt Kontingentkassa. Dette er i samarbeidmed Kiwanis Club og Vestfold ogTelemark idrettskrets gjennomGjensidige Stiftelsen.

Målsetting med Kontingentkassa er å sikre at alle barn i Porsgrunn skal ha mulighet til å delta på en ukentlig fritidsaktivitet innen idrett og andre lag/foreninger i nærmiljøet trass i familiens økonomiske situasjon.
Ordningen administreres av saksbehandler i Kulturvirksomheten. Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og midler fordeles inntil kassa er tom.

Målgruppe:

Barn og unge i alderen 6 til fylte 23 år, som av økonomisk årsaker ikke kan delta i en ukentlig fritidsaktivitet innen idrett og andre lag/foreninger.

Hva gis det støtte til:

Kontingenter, aktiviteter og utstyr til organiserte fritidsaktiviteter.
Husk å legge ved søknaden faktura/kvittering el som det søkes som støtte til.

Hvor mye:

Inntil kroner 3000,-i tilskudd per person som en engangsstøtte. Tilskuddene gis for ett år avgangen.
I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, cup og leir.

Hvem kan søke (på vegne av barnet):

Ledere i lag og foreninger, eller offentlige instanser som eksempelvis Barnevernstjenesten, Familietjenester, skoleledere, miljøterapeut på skole, fritidssenterledere med flere, som har kjennskap til barnet/ungdommen kan søke om midler. Barnet eller familien kan ikke søke selv.

Krav til søker:

Søkeren har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar på aktiviteten. Dette innebærer å sørge for at barnet husker på/kommer seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge på alle aktivitetene hver gang. Det er søkeren som vurderer om familiener i en slik situasjon at et bidrag fra kontingentkassa vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke.
Barn/ungdom som har fått støtte til deltagelse til ukentlig aktivitet fra annen virksomhet i Porsgrunn kommune kan ikke få støtte til en annen aktivitet via Kontingentkassa.

Krav til søknaden:

Vedlagte søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet.
Sendes til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller
Porsgrunn kommune
Postmottak PB 128
3901 Porsgrunn kommune

Informasjon Kontigentkassa
Søknadsskjema Kontigentkassa

Spørsmål rundt ordningen  kan rettes til Marianne Lunde ved idrettsavdelingen: marianne.lunde@porsgrunn.kommune.no 
Tlf: 905 90 405

Til toppen