Driftstilskudd til idrettslag og barne- og ungdomsorganisasjoner

Innhold

Foreninger/organisasjoner innen områdene idrett og foreninger/organisasjoner som organiserer barn og ungdom kan søke om driftstilskudd fra Porsgrunn kommune.

Søkeren må oppfylle de alminnelige bestemmelsene for tilskuddsordningene.

Driftstilskudd kan brukes til daglig virksomhet i organisasjonen.

Driftstilskuddet fordeles på idrettsorganisasjonene etter fordelingsnøkkel fastsatt av utvalg for barn, unge og kultur.
30 % grunnstøtte, etter følgende kriterier: 
- 1 poeng til hovedlag
- 1 poeng til hver undergruppe
- 2 poeng til barneidrettsskoler

20 % til aldersgruppen 0-12 år 
35 % til aldersgruppen 13-19 år
10 % til aldersgruppen 20-25 år
5 % etter skjønn

Tilskuddsbeløpet til ungdomsorganisasjoner  fordeles pr hode til medlemmer under 19 år.

Organisasjoner som søker om driftstilskudd må ha vært i drift i minimum ett år fra stiftelsesmøte for å kunne motta tilskudd. For lag med undergrupper skal også undergruppeskjema fylles ut og sendes inn.

Det kreves at foreninger selv registrer seg eller oppdaterer opplysninger i foreningsregisteret på kommunens nettsider når søknad sendes inn.

Medlemstall og betalt medlemskontingent

Fordelingsnøkkelen for driftstilskudd til idrettslag og barne- og ungdomsorganisasjoner er i stor grad avhengig av medlemstall. Det er viktig at dette blir riktig utfylt, (antall medlemmer er de som har innbetalt kontingent foregående år).

For idrettslag skal samme tall som er sendt inn i forbindelse med idrettsregistreringen, benyttes. For de organisasjoner som ikke har medlemskontingent skal antall medlemmer kunne bekreftes med medlemslister.

Driftstilskuddet bør ikke overstige 50 % av utgiftene til drift av de lokale aktivitetene.

Dokumentasjon

Målet er å behandle søknadene så raskt at utbetalingene kan skje før sommerferien. Det er derfor viktig at søknadene er riktig utfylt og at alle vedleggene er sendt sammen med søknaden. 

Søknadsskjemaer

Søknadsskjema

Skjema for undergrupper i foreningen

Porsgrunn kommune, Virksomhet for kultur og idrett 
PB. 128, 3901 Porsgrunn  

eller e-post postmottak@porsgrunn.kommune.no 

Søknadsfristen for driftstilskudd er 30. april.

Kontaktpersoner
Idrett: Jørgen Olsvoll tlf: 91 55 95 02 
Barn og unge: Målfrid Hålimoen tlf: 41 54 15 33

Til toppen