Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Innhold

Brukerstyrt personlig assistanse (heretter BPA) er en alternativ organisering av enkelte kommunale helse og omsorgstjenester; praktisk og personlig bistand, opplæring og støttekontakt. BPA kan også gis som avlastende tiltak til familier som har barn eller unge med omfattende funksjonshemming.

Hvem gir tjenesten?

Tjenesten utføres av assistenter som ansettes og ledes av deg eller av en annen som du velger i ditt sted. Under helt særskilte omstendigheter kan det stilles krav om særskilt kompetanse til assistentene, for eksempel der hvor det er aktuelt med tvangsvedtak etter helse- og omsorgstjenestelovens § 9.

Porsgrunn kommune sin BPA-ordning er underlagt hjemmetjenesten og organiseres for tiden via hjemmetjenesten Øst/Vest.

Det skal være helt særskilte forhold tilstede dersom kommunen ikke selv skal være arbeidsgiver. Det er 15 private firmaer som er godkjent som tjenesteleverandører i Porsgrunn.

Kan jeg få tjenesten?

Du må ha et stort og langvarig behov for personlig assistanse.

Du må ønske ordningen og du må være i stand til å kunne ha arbeidslederansvaret. Dersom du selv ikke kan ha arbeidslederansvaret alene, kan det ansettes en medarbeidsleder.

Du må være under 67 år med langvarig og stort behov (med langvarig behov menes behov ut over 2 år).

Tjenesten omfatter ikke helsetjenester. Helsehjelp som du selv kan håndtere, administrere og gi veiledning i, kan du få bistand til i BPA ordningen. 

Rettigheten omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre du har kontinuerlig behov for slike tjenester.

Tjenestebehovet må være på minst 32 timer per uke. Har du et tjenestebehov på minst 25 timer per uke kan du likevel ha rett til å få tjenesten, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

Dersom du har behov for avlastning ved omsorg for hjemmeboende barn under 18 år kan tjenesten gis dersom den oppfyller de øvrige kravene.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

At du opptrer ryddig som arbeidsleder

At du er kjent med ansvaret og oppgavene det å være arbeidsleder fører med seg

At du er motivert og klar for oppgaven

At du tilegner deg nødvendig kunnskap og ledelseskompetanse

Å være arbeidsleder innebærer å ha det daglige lederansvaret i den enkelte BPA ordning. Det forventes at du:

 • deltar i ansettelsesprosessen
 • planlegger vikarbehov
 • lærer opp assistentene
 • organiserer hverdagen
 • kjenner til relevante lover og regler
 • er klar og motivert for oppgaven
 • tilegner det nødvendig kunnskap
 • deltar på kurs om arbeidslederrollen

Hva kan du forvente av oss?

Mulighet til å leve og bo mest mulig selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre. Et aktivt og mest mulig uavhengig liv for deg og din familie med bistandsbehov til tross for funksjonsnedsettelsen.

Det er ofte en omfattende saksbehandlingsprosess når det søkes om BPA. Vi tilstreber å være ferdig med saksbehandlingen innen 90 dager etter du har søkt.

Dersom behovet er punktvis gjennom dagen vil vi benytte ambulerende hjemmetjenester.

Timeantallet som beregnes i en BPA ordning er det samme som om tjenesten ikke var organisert som BPA. Det kartlegges hva du er avhengig av hjelp til, hva som kan dekkes av andre tjenester og hvilke aktiviteter du skal du delta på

Hvis ditt bistandsbehov er uforutsigbart eller varierende fra uke til uke, vil det gjennomsnittlig ukebehov legges til grunn ved vurdering av om du har rett til BPA (jmf rundskriv 1-9/2015, s. 3)

Spesielle tilfeller som kan gi rett til å velge privat leverandør er:

 • Sammensatt og komplekse tjenester hvor det kreves særskilt kompetanse, tilrettelegging og andre arbeidsordninger.
 • Dersom det er ordninger som er godt etablert i private BPA-ordninger, for eksempel ved tilflytting.
 • At kommunen i tillegg har hatt vansker med å rekruttere personell

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Du beskriver ditt hjelpebehov, eller en av dine pårørende gjør det på vegne av deg. Når søknaden er mottatt på Tjenestekontoret blir du kontaktet innen 14 dager, enten ved at du får brev hjem eller via telefon. Forventet saksbehandlingstid vil bli oppgitt.

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste

Saksbehandling

For mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser og annen informasjon, se her.

Pris

Tas betalt jf. Praksis for hjemmehjelpstjenester ut fra en konkret vurdering av tjenestens innhold.

Pårørende kan ikke ansettes som assistenter.

 

 

Til toppen