Gartnerløkka

Innhold

Dette er et aktivitetstilbud med fokus på den enkeltes ferdigheter og interesser. Er særlig tilpasset for deg som har behov for tilrettelegging av aktiviteter.

Hvem gir tjenesten?

Miljøarbeidertjenesten, avdeling Gartnerløkka. 
Det er to avdelinger; en på Hovenga og en i Bjørkedalen.

Kan jeg få tjenesten?

Det tas utgangspunkt i din aktuelle situasjon og hva du klarer selv. Tjenesten tildeles etter en individuell faglig vurdering. Det vurderes alltid om du kan benytte deg av andre tilrettelagte arbeids eller aktivitetstilbud.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

At du gir beskjed dersom du ikke kommer på de avtalte dagene.

At du deltar og samarbeider med oss slik at du får god nytte og glede av tilbudet

At du gir oss nødvendige opplysninger om din aktuelle situasjon slik at vi kan avgjøre om du har rett til tjenester og sikre at du mottar den tjenesten du har behov for.

At du opplyser oss om hvem din nærmeste pårørende er slik at vi kan ta kontakt om nødvendig.  Opplysningen gis enten til din saksbehandler på Tjenestekontoret eller til den som tar deg i mot i tjenesten. 

At du prøver ulike velferdsteknologiske hjelpemidler og vurdere andre opplærings eller treningstiltak.

Hva kan du forvente av oss?

At du får mulighet til å delta på aktiviteter på en tilrettelagt sosial arena

At du får informasjon, bistand og veiledning som kan hjelp deg til å ha et mest mulig selvstendig liv.

At vi overholder vår taushetsplikt

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Dagsenteret er et tilbud for deg som bor i Porsgrunn kommune og har avsluttet videregående skole.

Ved henvendelse til Gartnerløkka dagsenter vil du få tilsendt søknadsskjema. Søknad om plass sendes dagsenteret og vil bli behandlet ved dagsenterets inntaksteam.

Tjenesten er ikke en lovpålagt tjeneste og det fattes ikke enkeltvedtak.

Fremtidige søkere innvilges plass med 2 år av gangen.

Gartnerløkka dagsenter holder åpent mandag - fredag fra kl. 09 – 15.00.
Telefonnummer til leder: 35 54 16 80/ 95 15 14 16

 

Til toppen