Langtids sykehjemsplass eller tilsvarende bolig, særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Innhold

Langtidsplass i institusjon er et tjenestetilbud for deg med heldøgns helse- og omsorgsbehov.

Langtidsplass i institusjon er et tjenestetilbud for deg med heldøgns helse- og omsorgsbehov.

Forsterkede/skjermede plasser og bokollektiv er særlig tilrettelagt for personer med kognitiv svikt og personer med demens.

Hvem gir tjenesten?

 • Langtidsplasser
 • Bokollektivplasser
 • Forsterkede skjermede plasser

Oversikt over sykehjemmene i Porsgrunn kommune.

Kan jeg få tjenesten?

Du må bo eller oppholde deg i Porsgrunn kommune for å ha rett på tjenesten. Du må ha vedtak fra Tjenestekontoret. Retten til plass oppstår når langtidsopphold i sykehjem eller boliger med tilrettelagte tjenester er vurdert som det eneste kommunale tilbudet som kan sikre deg nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Du får langtidssykehjemplass når:

 • ditt daglige behov for helsetjenester og pleie- og omsorgstjenester ikke lenger kan sikres i ditt eget hjem.
 • du er varig ute av stand til å ta vare på deg selv og ikke mester dagliglivets gjøremål på grunn av mentale eller fysiske funksjonstap.
 • du må forsøkt å tilrettelegge for at nødvendig bistand kan gis i ditt hjem.
 • dersom bor slik at det er uhensiktsmessig å gi deg omfattende helse – og omsorgstjenester i ditt hjem.

Du får bokollektiv for demente når:

 • du har demensdiagnose eller adferd med demenslignende tilstander.
 • du fortsatt er relativ sprek fysisk
 • du kan delta i aktiviteter og i tilrettelagte sosiale sammenhenger

Du får forsterket skjermet plass når:

 • du har demensdiagnose eller adferd med demenslignende tilstander.
 • du har adferd som krever skjerming som ikke kan utføres i vanlig avdeling eller ved hjelp av tiltak som kan iverksettes i hjemmet (i henhold til kap. 4A i pasient- og brukerrettighetsloven) i kombinasjon med for eksempel velferdsteknologi.

For mer informasjon om hva som gir rett til tjenesten, se «Veiledende tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Porsgrunn kommune».

Hva forventes av deg?

Du må selv ønske og samtykke til å flytte hjemmefra. 

Du må ha forsøkt å benytte deg av tjenester som trygghetsalarm, matombringing, dagtilbud, korttidsopphold, velferdsteknologi og utvidede hjemmetjenester og tilpasninger i hjemmet.

Det tildeles ikke langtidsopphold uten at det først er gjennomført en kartlegging under et korttidsopphold.

Du må opplyse oss om hvem din næremste pårørend er,  enten til din saksbehandler på tjenestekontoet eller til den som tar deg i mot i avdelingen.

Du og dine pårørenden må sammarbeid med avdelingen for å legge til rette for en god tjeneste.

Du må akseptere bruk av nødvendige hjelpemiddler på avdelingen.

Du må merke klærne din med navn slik at de ikke forsvinner når de er på vask.

Hva kan du forvente av oss?

Du får nødvendig og forsvarlig heldøgns helse- og omsorgsstjenester. Dine grunnleggende behov blir ivaretatt, med respekt for ditt egenverd og livsførsel. Vi vil sammarbeide med deg, dine pårørende og spesialisthelsetjenesten for å sikkre at du får forsvarlige hels og omsorgstjenser.

Du vil få nødvendig oppfølging av din helsetilstand på avdelingen og når det er behov for oppføling fra  fastlege?/spesialisthelsetjeneste, tannlege og fra andre aktuelle instanser.

Vi vil tilby en samtale for deg og de pårørende du ønsker å ha med når du kommer til oss. Dine pårørende vil kunne få råd og veiledning i forhold til sin pårørende rolle for deg

Du vil få muligheten til å delta på ulike aktiviteter ved demenskollektivet eller sykehjemmet

Ved innflytting i bokollektiv vil vi vurdere sammensetningen av beboere slik at vi kan ivareta de ulike behovene på best mulig måte.

Når pleiebehovet er større enn behov for skjerming er det ikke lenger grunnlag for å opprettholde tilbud om forsterket avdeling og du vil få annet tilbud med utgangspunkt i ditt behov. Du får da nytt vedtak med klagerett.

Det er ikke fritt sykehjems valg i Porsgrunn, men det etterstrebes å imøtekomme ditt ønsker om bestemt sykehjem.

Dersom du takker nei til tilbudt sykehjemsplass må du søke på nytt.

Dersom dere er gift eller samboere hvor begge har rett på langtidsplass i institusjon og ønsker å bo sammen, forsøker vi å gi muligheten for det så langt det er mulig.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Det søkes ikke om en spesifikk tjeneste, men om helse- og omsorgstjenester. Du beskriver ditt hjelpebehov, eller en av dine pårørende gjør det på vegne av deg. Når søknaden er mottatt på Tjenestekontoret blir du kontaktet innen 14 dager, enten ved at du får brev hjem eller via telefon. Forventet saksbehandlingstid vil bli oppgitt.

Klikk på Søknadsskjema for å søke om helse- og omsorgstjeneste

Saksbehandling

Se her for mer informasjon om saksbehandling og vedtak, klage på vedtak, oppstart av tjenester, priser

Pris

Dette er en betalingstjeneste, se her for mer informasjon om pris. Betaling kan kreves i tråd med om egenandel for helse- og omsorgstjenester.

Betaling for langtidsopphold baseres på årets nettoinntekter og forhåndstipuleres.  Hovedregel ved beregning av oppholdsbetaling er: 75 % av folketrygdens grunnbeløp, med fradrag for et fribeløp fastsatt etter forskrifter og 85 % av all inntekt utover folketrygdens grunnbeløp, med fradrag for skatt.
Når en ektefelle blir innlagt i institusjon, vil grunnytelsen i NAV-pensjonen økes og i noen tilfeller har man krav på forsørgeravdrag.

Til toppen