TT-ordningen

Innhold

TT-ordningen er et tilbud til deg som på grunn av sterk og varig funksjonsnedsettelse, fysisk og/eller psykisk, ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Hensikten er å gi et transporttilbud for sosiale formål. Ordningen bidrar således til mulighet for deltakelse og likestilling i samfunnet, og økt livskvalitet for deg.
Transportordningen er en frivillig fylkeskommunal oppgave, det er ingen lovfestet rett til slik transport.

Hvem gir tjenesten?

Transportordningen er en frivillig fylkeskommunal oppgave, men det er kommunen ved Servicesenteret som forbereder saken din og innstiller på om du godkjennes/ikke godkjennes som bruker av ordningen. Deretter sender Servicesenteret innstillingen til Vestfold og Telemark fylkeskommune som behandler søknaden og fatter vedtak i saken.
På nettsidene til Vestfold og Telemark fylkeskommune finner du mer informasjon om TT-ordningen
Reglement TT-kort klikk her

Kan jeg få tjenesten?

Du må ha registrert bosted i Vestfold og Telemark fylke
Du må være ute av stand til å benytte seg av ordinær kollektivtransport, herunder bestillingstransport. Lang avstand til holdeplass, eller manglende/ikke-tilfredsstillende kollektivtilbud blir ikke vektlagt ved vurdering av søknaden.
Du må være minst 10 år
Du må ha sterk funksjonsnedsettelse som er varig eller ha vart mer enn 3 år.
Du kan ikke ha bosted på institusjon/boform med heldøgns omsorg og pleie.

Hva forventes av deg?

At du selv søker om tjenesten.
Du må søke om fornyet godkjenning hvert 5. år. Har du permanent funksjonsnedsettelse skal du slippe å fornye godkjenningen hvert 5. år.

Hva kan du forvente?

Transporttjenesten skal gi deg som har funksjonsnedsettelse og som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud slik at du har mulighet til å delta i aktiviteter på lik linje med den øvrige befolkningen. TT-ordningen skal ikke brukes til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Ordningen skal være et tilbud til deg som har behov for spesialtilpasset transport fordi du fra en varig funksjonsnedsettelse og ikke istand til å bruke det kollektive rutetilbudet. Varig funksjonsnedsettelse regnes vanligvis som minimum 3 år. Kommunen skal vurdere brukergodkjenning uavhengig om du har grunnstønad fra folketrygden.

Manglende rutetilbud er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning, heller ikke avstand til busstopp.

Hvordan henvende deg om tjenesten?

Ordningen er en frivillig ordning som administreres av fylkeskommunen, men du må benytte standardisert søknadskjema og legeerklæringsskjema dersom du skal søke. Utfylt søknadskjema og legeerklæringsskjema skal signeres og sendes til kommunen ved Servicesenteret. Du finner søknadsskjema, legeerklæringsskjema og informasjon om TT-ordningen her.

Pris

Egenandel på minimum kr. 35.- pr. tur. 
Utstedelse av TT-kortet er gratis for brukeren første gangen. Ved utstedelse av nye TT-kort kan brukeren måtte betale for de faktiske kostnadene.

Til toppen