Introduksjonsprogram for flyktninger

Innhold

På vegne av Porsgrunn kommune har NAV Porsgrunn hovedansvaret for Introduksjonsprogrammet for flyktninger i Porsgrunn. Programmet gjennomføres i samarbeid med Voksenopplæringen i Porsgrunn, og noen tiltaksarrangører.

Hensikten med Introduksjonsprogrammet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

Nyankomne innvandrere som har fått asyl eller oppholdstillatelse som bor i kommunen, 
og som er mellom 18 – 55 år, har rett og plikt til å gjennomføre Introduksjonsprogrammet.
I noen sammenhenger kan kommunen tilby programmet til personer over 55 år.

Introduksjonsprogrammet skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk og i norsk samfunnsliv, samt forberede for deltakelse i yrkeslivet.
Programmet varer normalt i to år, men kan utvides til tre år hvis det vil styrke muligheten for overgang til arbeid eller utdanning.

Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på full tid (37,5 t/ uke), og man mottar introduksjonsstønad når man deltar i programmet. 
Dersom man har ureglementert fravær, medfører det trekk i stønad.

Ved spørsmål om Introduksjonsprogrammet – kontakt NAV Porsgrunn.
For mer informasjon, se også;
- lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
www.imdi.no (integrerings- & mangfoldsdirektoratet)

Til toppen